Nej, John Holmberg. Motståndet mot discgolf på Badhusberget handlar inte om att vilja hejda utvecklingen eller göra livet surt för den breda massan. Det handlar om en genuin omsorg om naturen i ett av stadens mest älskade grönområden. I somras skrev du en insändare om hur viktig den biologiska mångfalden är för vår överlevnad, inte minst för våra pollinerare. Men nu verkar du ha ändrat åsikt och inskränkt den viktiga mångfalden till att endast omfatta orkidéer.

Den befintliga banans åverkan på naturen handlar inte om en ”eventuell” miljöbelastning, inte heller om en ”försumbar” sådan. Redan på första sidan av arboristens utlåtande står det att belastningen på träden och markmiljön är stor på banområdet. Läser man vidare framgår det tydligt att det inte ”bara” är ljung, enrisbuskar och martallar som far illa, eller är döende. Det gäller också hundraåriga stora träd. I utlåtandet nämns speciellt en parklind och en hästkastanj, som inte kan försöka skydda sina barkskador med hjälp av kåda. Tallarnas kåda hjälper inte heller i längden. Förr eller senare bildas det röta i såren. Jag uppmanar alla som inte har läst rapporten att gå in på stadens hemsida och leta upp infrastrukturnämndens protokoll från den 9 september 2020.

Där finns arboristens utlåtande som bilaga.

Det är sin sak när privata markägare vill upplåta mark för sporten, men stadens parker tillhör oss alla. Därför engagerar vi oss och reagerar.

Det är intressant att de som vill upplåta halva Badhusparken och -berget till discgolf så tvärsäkert tror sig representera majoriteten mariehamnare, likaså att så många av dem hävdar att området tidigare var folktomt och outnyttjat. Med god planering behöver inte en stads utveckling innebära en kollision mellan olika intressen och behov.

Områden avsatta för rekreation och idrott är till för ljudligare aktiviteter som kan medföra ett visst slitage på miljön. Andra grönområden, så som Badhusparken, är tänkta att fungera som stadens lungor och rofyllda oaser. Det finns i nuläget inget belägg för att majoriteten av stadens invånare stöder att markanvändningen för det området ska ändras. Tvärtom.

I april 2020 genomförde landskapsregeringen och Mariehamns stad en kartläggning i syfte att utreda vilka av stadens grönområden mariehamnarna uppskattar, använder mest och varför. Av enkätdeltagarna uppskattade 25 procent naturupplevelser, 22 procent vattenkontakt och 21 procent rofylldhet allra mest. Aktiviteter och utmaningar, uppskattades bara av 8 procent. När det gäller just Badhusparken, som var ett av stadens fem mest populära grönområden, uppskattades rofylldheten av strax över 40 procent och aktivitet och utmaningar, dit man kan hänföra till exempel discgolf, av drygt 20 procent.

Att discgolf är roligt och bra för hälsan tror jag de flesta är överens om, däremot verkar det vara sämre med insikten att också tystnad är viktigt för vår hälsa. Som det tydligt framgår i enkäten står naturupplevelser och rofylldhet högst på listan över vilka kvaliteter som uppskattas av stadsborna. Alla mariehamnare äger inte en sommarstuga dit de kan dra sig undan för att få uppleva detta. Genom att förlägga discgolf till ett område avsett för idrott och låta de natursköna, rofyllda platserna vara ifred tar vi hänsyn till varandras olika behov.

Sonja Nordenswan

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Fler insändare