Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder. Alla företag är skyldiga att i enlighet med 4 § miljöskyddslagen alltid tillämpa bästa tillgängligateknik, BAT, i sin verksamhet. Hur BAT ska bedömas klargörs i 4a §. Detta avser bl a energieffektivitet, minskning av avfallsmängder och farlighet, möjlighet att återanvända eller återvinna avfall och ämnen, utsläppens art, mängd och verkningar, mm.

Är det då rätt att det offentliga (skattebetalarna) ska bekosta företagens lagenliga ansvar? Investeringar i energieffektivisering mm ska ju betala sig själv. Om samhället betalar så blir det dubbel vinst för företaget. Jo, jag är medveten om att arbetsplatser och skatteintäkter är viktiga men, tänker man rätt?

Vore det inte bättre att rikta insatserna mot källan, dvs kommunerna, så att vattenproduktion och avloppsrening kan effektiviseras och förbättras så att ALLA gynnas? Kommunernas investeringsskuld är stor och underhållet släpar ofta efter, för att inte tala om utveckling. Tidigare fick kommunerna investeringsbidrag för infrastruktursatsningar, som t ex avloppsverksamhet. Kanske vore det läge att fundera på något sådant igen?

Det blir ju även en satsning för miljön, som vi alla lever i.

Mikael Stjärnfelt (Lib)

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Fler insändare