Kommentar till Jan Grönstrands insändare.

Jan Grönstrand anser att mycket är åt skogen då det gäller underlaget för tunnelprojektet som tagits fram av ett privatägt företag. MKB:n är värdelös och kostnadskalkylerna oseriösa, enligt Grönstrand som fördjupat sig i materialet och gjort egna beräkningar, som till skillnad från företagets felaktiga i enlighet med vad Grönstrand hävdar, är riktiga. Det är alltid bra med kritiska röster för att ytterligare granska underlaget och vid behov justera det så att materialet är så rättvisande som möjligt när slutliga beslut ska fattas.

Grönstrand anser att litenheten inte motiverar infrastruktursatsningen, lika litet som det skulle medföra förbättrade kommunikationer mellan öst och väst. Det kan man kanske tycka olika om utifrån de värderingar man lägger in i bedömningen. Jag tror att Grönstrand å sin sida och jag från min utgår ifrån olika verkligheter, med all respekt för det.

Det måste ändå tillstås att jag inte är ensam om att tycka att en tunnel till skärgården skulle resultera i den tillväxt som nu så starkt efterlyses i det åländska samhället. Inom vår regering, åtminstone vid tidpunkten då regeringsprogrammet tecknades, finns en majoritet som anser att förslaget om tunneln är något att jobba vidare på. I regeringsprogrammet, som tillsvidare inte är reviderat, står att läsa följande: ”Landskapsregeringen avser att bygga en tunnel till Föglö. En utredning inleds som särskilt tar i beaktande säkerhetsaspekter och finansieringsmöjligheter och som utgör beslutsunderlag för landskapsregeringen. Projekt östra Föglö förbereds som en naturlig fortsättning på tunnelprojektet.”

I nuvarande lagting finns, vad jag erfar, endast en handfull ledamöter som under nuvarande förutsättningar inte förespråkar en tunnellösning för att utveckla infrastrukturen på Åland. De övriga har tillsvidare och preliminärt låtit sig övertygas av de presentationer och det underlag som det privata alternativet redovisat så här långt. Jag har lika och full respekt för Grönstrands kritiska hållning som jag har respekt för dem som valt att tro på att en tunnel i skärgården är något att ta seriöst på.

Då det gäller behovet av att successivt förnya flottan är Grönstrand och jag överens. Det ena utesluter inte det andra och en tunnel täcker inte alla behov men ger förutsättningar till nya möjligheter och lösningar. Vi jobbar mot samma mål men våra (sjö-)vägar är olika.

Rainer Juslin (lib)

Lagtingsledamot och skärgårdsbo

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare