Besikta elanläggningen – för säkerhetens skull

  • Bild

Brister hos elanläggningar kan leda till produktionsstopp, brand och i värsta fall personskador. Därför är det lag på att affärs-, kontors-, industri- och lantbruksbyggnader som skyddas av säkringar på över 35 Ampere ska genomgå en periodisk besiktning vart tionde år.

Är du elanläggningsansvarig? Då är det din skyldighet att ordna med de lagstadgade periodiska besiktningarna för elanläggningarna som du har hand om. Däremellan genomför du nödvändiga kontroller för att hålla anläggningarna i gott och säkert skick.

Lagstadgade periodiska besiktningar måste genomföras av en auktoriserad besiktningsman. Du hittar en lista över auktoriserade besiktningsmän på Åland på Landskapsregeringens webbplats, under Infrastruktur och kommunikationer – Elsäkerhet och hissäkerhet.

Denna text är en del av en informationskampanj från Infrastrukturavdelningen vid Allmänna byrån.

Bild