För att förenkla för markägare och för administrationen inför landskapsregeringen ett förenklat anmälningsförfarande för virkesupplag vid vägar efter stormen Alfrida. Beslutet gäller till den 30 juni.

Enligt landskapslagen om allmänna vägar är det förbjudet att inom vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde lagra till exempel virke om det kan medföra fara för trafiken. För att förvara virke intill vägar krävs normalt alltså ett tillstånd från landskapsregeringen.

Nu avviker LR från detta och inför ett anmälningsförfarande gällande virkesupplag vid vägar. Orsaken är behovet av virkeslagring för de stora mängder träd som fälldes i samband med stormen Alfrida.

– Efter stormen förväntar vi oss en ordentlig ökning av virkeslagring vid vägar och därför inför vi ett anmälningsförfarande, säger Elin Lindfors, trafikingenjör på landskapsregeringen.

I beslutet skriver LR att man vill förenkla för markägare och administrationen. Avgift för anmälningsförfarandet kommer inte att tas ut och i beslutet finns också tydliga instruktioner för virkeslagring intill väg bifogat.

– Anmälan gör man via landskapsregeringens hemsida.

Upplag ska i första hand placeras så att lastning och lossning kan ske från mindre trafikerade vägar. Om sådan placering inte är genomförbar ska upplaget placeras så att trafiksäkerheten inte riskeras. Det betyder bland annat att lagring inte får ske inom korsningsområdens frisiktsområde eller i kurvor och backkrön. Vid hastighetsbegränsning på 50 km/h är det minsta rekommenderade avståndet från korsningar, backkrön och kurvor 80 meter. Vid 90 km/h ska avståndet vara 190 meter.

Minst tre meter

Enligt anvisningar får upplag inte heller placeras närmare än tre meter från väggren vid hastighetsbegränsning upp till 70 km/h och minst sju meter vid 90 km/h. Vägtrummor och diken ska hållas fria från virke och vältorna läggas upp trafiksäkert så att virke inte riskerar att ramla in på vägbanan.

Eftersom den nedre delen av en virkesvälta kan fungera som ett vägräcke ska vältan från marknivå och upp till en och en halv meter vara jämn mot vägen. Stockar som kan tränga in i en fordonskupé vid kollision får därför inte heller sticka ut.

Beslutet gäller till den 30 juni.

Liselott Willéns senaste roman ”Det finns inga monster” är Ålands kandidat till Nordiska rådets litteraturpris 2019.
En språkligt virtuos roman, skriver den nominerande åländska litteraturnämnden.

Ordföranden i kommunstyrelsen i Hammarland, Tomas Blomberg (Lib), döms av Ålands tingsrätt för brottet fornminnesförseelse.
Tingsrätten bestämmer straffet till 30 dagsböter om totalt 1.260 euro.

Tillämpningen av landskapsregeringens nya regler för grundskolelärare som utbildat sig i Sverige skjuts fram eftersom man ännu inte har ett färdigt lämplighetsprov att erbjuda.

– Vi har inte den teoretiska biten klar och därför skjuter vi på när reglerna träder i kraft, säger utbildningsminister Tony Asumaa (Lib).

Ålands Framtid meddelar i ett pressmeddelande att man stöder ett återval av Mats Löfström i riksdagsvalet den 14 april.

Finströms kommun pejlar intresset bland privata företag att bygga ett seniorboende i centrala Godby. På samma gång planeras en liknande privat satsning drygt en kilometer bort vid Grelsby gamla sjukhus
– Vi hoppas inte det blir en konkurrenssituation utan att de olika aktörerna kan komplettera varandra, säger Roger Höglund (C), kommunstyrelsens ordförande.

De två unga männen klättrade, kort före ms Baltic Princess ankomst till Långnäs, över relingen samtidigt som deras vänner filmade det livsfarliga upptåget.
– Att den här sortens utmaningar delas på sociala medier är en nyhet, säger Tallink Siljas kommunikationsdirektör Marika Nöjd.

Riksdagen godkände under onsdagseftermiddagens andra behandling de föreslagna ändringarna i självstyrelselagens ekonomiska system.
Saken lämnas nu vilande till nästa riksdag, som väntas fatta det sista nödvändiga beslutet med två tredjedelars majoritet.

Som första land i Europa ingår Finland i en gränsöverskridande tjänst för utbyten av recept tillsammans med Estland. Nästa år ska även Sverige ansluta sig till samarbetet.

– Det här är jättebra, särskilt med tanke på att systemet i framtiden även ska innefatta patientjournaler, säger Ulla-Liisa Latvala, specialsakkunnig vid social- och miljöavdelningen.

De åländska hushållens bostadslånestock har nästan fördubblats de senaste tolv åren. Varje hushåll hade 2017 lån på i medeltal 124.000 euro. Skuldsättningen har sedan 2002 ökat från 51 till 105 procent.

En dumper hamnade på sida under schackningsarbete vid Knutsbodabrinken i Lemland. En brand uppkom i samband med det men när räddningstjänsten var på plats var branden släckt. 

Åtta och ett halvt år efter kommunstyrelsen i Jomalas beslut att förtäta Kalmarnäs stundar i vår ett samråd kring en rejält uppdaterad delgeneralplan.

Sedan årsskiftet har arbetstagare rätt att ta del av sina inkomstuppgifter i realtid på nätet – men fler än 800 landskapsanställda väntar ännu på uppdateringar i det nya inkomstregistret.
– Vi kan bara beklaga förseningen, säger landskapsregeringens finanschef Conny Nyholm.

Eckerö kommun yrkar på rättelse gällande socialvårdsplanen då man anser att landskapsregeringen inte har tagit något separat beslut gällande basbelopp eller kommunernas kostnadsbaserade landskapsandelar. Dessutom har besluten kommit till i fel ordning.

Fler nyheter