Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten.
I dag: Ewa Danielsson, kommundirektör i Saltvik.

Kommentarer

Vill på inget sätt kritisera

Vill på inget sätt kritisera ledartexten, Långt därifrån! Men, dess rubrik väcker frågor angående hur jämställdhet bör beivras för att komma jämställhet till nytta. Hänvisar till en nyhetsartikel den 20 juli, under rubriken: ”Aktion under Miss Li för att lyfta ojämlikhet”. Där framkommer att Ålands Feministparaply under Rockoff ämnar, citat: ”... genomföra en aktion och ta ställning för jämlikheten genom att tillsammans gå och lyssna på Miss Li i rosa t-shirts för en jämställd festivalscen”. Ålands Feministparaply i all ära. Men – men hur är det egentligen med denna intresseföreningens förankring i verkligheten? Enligt föreningens Sofia Enholm verkar Dennis Janssons främsta uppgift vara att tillfredställa hennes intresseförenings behov av många fler kvinnor i rampljus. Och för just det ändamålet erbjuds, tillhands liksom, Citat: ”Vi har tillsammans i feministparaplyet suttit och skrivit ihop en lista på grymma tjejer som alla skulle kunna bokas till Rockoff.” ... ”grymma tjejer” (och senare i texen ”supercoola” tjejer). (Forts följer)

(Fortsättning) Dessvärre – om

(Fortsättning) Dessvärre – om staden fortsättningsvis ska förunnas möjligheten till sin smått enorma nytta av Rockoff – då vill det nog allt till att Dennis Jansson har sista ordet angående underhållning som Rockoffs gängse publik kan förväntas vara beredd att betala för. Enholm å sin sida, hon undrar vidare, hon, citat: ”Finns det några exempel på andra festivaler som lyckas balansera fördelningen mellan könen?” Apropå könsfördelning, åtminstone i Gräsrots ögon finns betydligt mer både besynnerliga och beaktansvärda ”festivaler” än Dennis Janssons Rockoff. Som mest iögonfallande ter sig Landskapregeringen och Lagtingts presidium: Lantrådet Katrin Sjögren, vice lantrådet Camilla Gunell, talman Gun-Mari Lindholm, första vice talman Veronica Thörnroos och andra vice talman Viveka Eriksson ... fem kvinnor i självstyrelsens topp ... i ensamt majestät på ”kuskbocken”. Kan den jämställdheten alls tänkas ha haft någon inverkan på heta drömmar om exklusiva vidlyftigheter som ”Kortrutt”, och modifieringar tillförda allas vårt åländska samhällsskick i största allmänhet?

Det är bra att åländska företag är intressanta för investerare utanför landskapet. Hela tanken på åländska företag som en speciellt skyddsvärd grupp är både missvisande och skadlig. Affärer mellan frivilliga parter ger positiva effektiver för alla inblandade.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Idag: Birgitta Eriksson, managementkonsult.

Det är inte rimligt om förhandlingarna kring skapandet av en gemensam räddningsmyndighet än en gång faller samman. Troligen bär bägge parter skuld i den uppkomna konflikten. Samtidigt är de senaste motiveringarna för avslag från Rål sällsynt småaktiga. Det är dags att svälja stoltheten och ro ett frivilligt avtal i hamn, annars riskerar vi ännu ett försök till landskapstvång.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Kent Danielsson

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Så var vi där igen. En finländsk regering som återigen nedprioriterar den åländska självstyrelsen. Denna gång i strid med gällande lagstiftning till förmån för EU-praxis. Självstyrelsen fortsätter väga lätt när finländska ministrar agerar.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Jan-Mikael von Schantz

Den åländska befolkningsstrukturen är en utmaning som måste tas på allvar. Vi får en allt högre medelålder och antalet pensionärer ökar. Det gör att Åland måste bli bättre på att locka till in- och återflyttning.

Fler ledare