Enligt stadens förvaltningsstadga § 10 kan fullmäktigeledamot till stadsledningen (eller stadsstyrelsen) ställa en kort skriftlig fråga i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsledningen beslutar vilken tjänsteman som ska besvara frågan. Frågan ska besvaras skriftligt senast inom 30 dagar. Fråga och svar är offentliga.

Med anledning av detta konstaterar jag att stadens infrastrukturchef på stadsfullmäktigemötet 28.1 2020 på min fråga om konsultupphandlingen gällande renovering av Mariebad, angav att hittills utbetalade belopp för grundupphandlingen är drygt 173.810 euro och att till grundupphandlingen icke hörande tilläggsupphandlingar uppgick till under 98.000 euro.

Till detta ska tilläggas tillkommande kostnader inom begärt tilläggsanslag. Totala upphandlingen från Projektengagemang kommer att ligga nära 300.000 euro. Infrastrukturchefen sade att dessa upphandlingar borde ha delats upp i skilda projekt för att inte ses som en helhet. Så har dock inte skett.

Stadens revisorer konstaterar i sitt revisions-PM 17.4 2019 följande:

”Staden har köpt projekteringstjänster för renovering av Mariebad till ett belopp, per 30.11 2018, om 223.601 euro. Anbudsförfrågan har riktats till endast ett bolag och upphandlingen har således inte konkurrensutsatts. Vi anser att köpet borde ha konkurrensutsatts och beslut om köpet borde ha tagits av infrastrukturnämnden eftersom det överstiger 150.000 euro. ... Vi anser att förfarandet strider mot stadens upphandlingsdirektiv”.

I en ”Uppdaterad uppdragsbekräftelse” per 15.11 2017 anges tydligt att tilläggsbeställningarna är en ”ökad omfattning” av grundupphandlingen. Revisorerna bekräftar detta 17.4 2019. Varken revisorer eller vår egen förvaltning har alltså ansett att det i förhållande till gällande lagstiftning rör sig om skilda projekt – allt gäller renoveringen av Mariebad.

Eftersom stadens upphandlingsregler vid tidpunkten för beställningen angav att denna typ av upphandlingar alltid måste konkurrensutsättas om deras belopp överstiger 20.000 euro (!) och eftersom EU- och nationell lagstiftning stadgar att denna typ av upphandling ska genomföras som EU-upphandling då dess beräknade totala värde överstiger 214.000 euro, framför jag följande fråga till stadsledningen:

Hur, och med stöd av vilka ledande personer och på vilka grunder, gjordes bedömningen på hösten 2017 att denna konsultupphandling som nu närmar sig 300.000 euro inte behövde konkurrensutsättas trots att tydliga regler om detta finns i både stadens egna regelverk och i lagstiftningen, och varför har ingen av i lagstiftningen erfordrad EU-upphandling genomförts?

Roger Jansson (MSÅ)

ledamot av stadsfullmäktige

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare