Av den pågående debatten framgår med all tydlighet att det finns en mycket stor oro för konsekvenserna ifall Finansministeriets förslag till nedskärningar i understöden för social- och hälsoorganisationerna skulle förverkligas.

En fråga värd att begrunda är hur samhället skulle ha råd

med de skador som den föreslagna nedskärningen på 33 procent skulle förorsaka. Låt oss, för att belysa problematiken, ta skadeverkningar av rusmedelsbruk och tredje sektorns roll i det förebyggande arbetet som ett

exempel.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, uppgår de samhälleliga kostnaderna för skadeverkningar av alkoholbruk redan nu till över två miljarder euro. Dit räknas alkoholrelaterade kostnader för bland annat

socialvård, sjukvård, öppenvård, sjukfrånvaro från arbetsplatserna och sjukpensionering.

Av finländarna har 1,2 miljoner upplevt direkta negativa följder av eget alkoholbruk och 2,6 miljoner finländare har upplevt problem på grund av andras drickande. En uppväxt med alkoholmissbruk i föräldraskapet är en verklighet för uppskattningsvis 60.000 barn i Finland.

Siffrorna är svindlande, men en stor del av det lidande alkoholen förorsakar kan inte mätas i siffror. Skadeverkningar av bruk av alla övriga rusmedel utöver alkoholen förorsakar givetvis också enorma kostnader.

För att minska skadeverkningarna av rusmedelsbruk är det förebyggande arbetet avgörande. Lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015) föreskriver att det förebyggande rusmedelsarbetet ska grunda sig på samarbete mellan offentliga sektorn och

tredje sektorn. Den offentliga sektorn ensam har inte tillräckliga resurser.

Enligt Social- och hälsoministeriet ska förebyggande organisationer inom den tredje sektorn ha en essentiell och bestående roll i det väletablerade samarbetet med den offentliga sektorn. De här organisationernas verksamhetsförutsättningar skulle försämras radikalt om de planerade nedskärningarna i finansieringen genomförs.

I egenskap av en tredje sektorns aktör inom det rusmedelsförebyggande maskineriet har Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik ett ansvarsområde som inkluderar bland annat att uppmuntra till reflektion över rusmedelsrelaterade frågor, att inspirera till sunda förhållningssätt till rusmedel, och att tillhandahålla sakkunnigtjänster i form av utbildningar, handledning och olika typer av material och verktyg för professionella samt andra vuxna med kontaktyta till barn och unga.

Organisationerna inom tredje sektorn behövs i det rusmedelsförebyggande arbetet. Nedskärningar i de statliga understöden och därmed minskad förebyggande verksamhet skulle bli mycket kostsamma för samhället.

Skadeverkningarna av rusmedelsbruk skulle på sikt öka ytterligare jämfört med nuläget, om delar av det förebyggande maskineriet skulle försvinna.

Förhoppningen är att beslutsfattarna tänker om gällande finansieringen till social- och hälsoorganisationerna, för att undvika en rad negativa konsekvenser som i slutändan drabbar de redan utsatta.

Verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare