Projektet med en biogasanläggning som placeras ovanpå Svinryggens deponier jämförs på ett orättvist sätt med den avfallsdeponering som redan finns på området.

För biogasproduktionen har framtagits en glädjekalkyl som innehåller endast fördelar och som genererar vinster i allt större utsträckning för varje produktionsår. Utredarna föreslår att anläggningen ägs och drivs av samhället, så att den vinst som uppstår efter tre år kan allokeras till den sociala sektorn. För avfallsdeponin ser utredarna bara nackdelar och följaktligen ingår i driftkalkylen endast utgifter och avskrivningar!

Såväl biogasproduktionen som avslutning och eftervård av avfallsdeponier kan och bör drivas i privat regi och det gäller att utveckla sådana produkter som ger möjlighet till rikliga EU-bidrag och ger goda förutsättningar för utbyggnad och drift.

Produktionen av biogas decentraliseras till flera ställen där möjligheter finns, såsom ÅCA, Orkla, Gunnarsby, med flera. Biogasen insamlas med tankbil till Lotsbroverket för uppgradering till fordonsgas. Vid uppgraderingen avskiljs föroreningar, främst koldioxid, så att den uppgraderade gasen innehåller metan 97 procent +/- 3 procent och kan förbrännas i gasdrivna fordon utan att motorerna tar skada.

För distribution av fordonsgasen kunde man ta exempel från Österbotten. Både i Vasa och Jakobstad produceras fordonsgas från detta år centralt, medan distributionen sker genom utbytbara och trycksatta containers som är placerade på lastflak vid de servicestationer där tankning av fordonsgas är möjligt.

Vad gäller avfallsdeponierna finns de redan på Svinryggen och kan inte mera flyttas. Det gäller nu att sanera området samt utfylla alla markytor, så att sluttäckningen uppfyller de krav som ställs på utfyllnader vid känslig markanvändning.

Det kan även vara nödvändigt att anlägga en damm för att skapa större höjdskillnader, få området snabbare och bättre dränerat och upptorkat. Vid lågpunkter anläggs pumpanordningar för att leda dräneringsvattnet bort från området.

Före slutliga markanvändningsplaner bör beslutas om vilka aktiviteter som planeras på området. Det finns många alternativ att välja mellan varför någon form av omröstning kunde ordnas. Det är möjligt att anlägga golfbana, område för hästsport och som mer raffinerat förslag kan anges centrum för vintersport, innehållande slalom, backhoppning, half pipe och big air.

Carl-Gustav Flink

Diplomingenjör, VA-teknik

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare