Tunnelns längd: 3,4 kilometer.

Uppskattad budget år 2010: 475-545 miljoner euro.

2013 uppskattades kostnaden till mer än 550 miljoner. År 2019 uppskattar man kostnaden till 1,4 miljarder (upp med nästan 300 procent från ursprunglig uppskattning).

Beräknad bilmängd per dygn: 50.000.

Uppgift: Att tömma Helsingfors centrum på onödig biltrafik, samt att se till att den tunga trafiken leds via tunneln från Västra hamnen-området i Helsingfors till östra sidan av Helsingfors där bland annat Sumparn och Nordsjöhamnen är belägna.

I detta fall kan den lätta trafiken komma igenom Helsingfors ovan jord vilket inte är fallet i Föglöalternativet.

I detta fall finns det en verklig idé med en tunnel, och kostnaden beror delvis på alla separata nerfarter till tunneln. Man har ändå trots de miljömässiga fördelarna av att få bort bilarna ifrån centrum valt att lägga projektet på is – igen.

Hur ser då Föglötunneln ut?

Längd: minst 7,5 kilometer.

Ursprunglig beräknad kostnad för gamla tunneln: 225 miljoner euro.

Om man jämför med Helsingforstunneln torde kostnaden nu vara 670 miljoner euro.

Antal bilar per dygn: kanske 150, och eventuellt några bilar till från kortruttens Hastersboda, men i varje fall under 1.000 bilar.

Uppgift: Att slippa färjtrafik till Föglö till varje pris.

Om man beaktar att tunneln till Föglö är mer än dubbelt längre än Helsingforstunneln så kan man förmodligen dra slutsatsen att 3 gånger 225 miljoner euro inte förslår för att förverkliga tunneln.

Om man väljer Gripö som plats där tunneln kommer upp så får vi också följande sociala negativa effekter:

Degerby dör bort som centralort då bilarna sprids i alla tänkbara riktningar på Föglö och spektaklet som i dag inträffar åtskilliga gånger per dag upphör. Den som tycker att detta skulle vara en positiv effekt vet inte vad den talar om. Väljer man Degerby slipper man visserligen bron men tunneln blir cirka två kilometer längre. Det samma gäller om man väljer att dra den till Degerö, alltså cirka två kilometer längre.

Vad är alternativet?

• Vrid Degerby färjfäste 90 grader moturs så att färjans för pekar mot farleden söder om Rövarör.

• Muddra upp sundet söder om Ekholm (cirka 150 meter gånger 30 meter) och loda upp farleden söder om Rövarör och mot färjfästet, och muddra eventuella grunda ställen till sex meter.

Vad ger detta?

• Cirka 400 meter längre resväg än via Ekholms sund (en minut).

• Färjan kan köra med konstant fart från Degerby utan sväng vid färjfästet och hela vägen till Svinö.

• Ger mer tidsinbesparing än den förlorade minuten på grund av längre väg då farten kan hållas konstant.

Vilka kostnader talar vi om?

• Muddra upp sundet väster om Ekholm 150 meter gånger 30 meter till sex meter (cirka 10.000 kvadratmeter).

• Kontrollodning av södra farleden Rövarör-färjfästet samt eventuell smärre fördjupning.

• Svängning av färjfästet i Degerby.

• Några sjömärken.

Vad blir då kostnaden?

Garanterat mindre än 225 miljoner euro som var uppskattade kostnaden för förra tunneln för modifieringen av farleden och hamnen i Degerby. Förmodligen mindre än tio miljoner.

Så vad väntar vi på?

Jag har sagt, och det står jag fast vid, att en tunnel till Föglö blir inte till före landhöjningen torkat ut Slemmern.

Tack för ordet.

Henry Höglund

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare