Rainer Juslin tycker att Föglötunneln skall börja byggas i stort sett omgående. Enligt Juslin är tunnelprojektet ”så långt projekterat och klart för att sätta spaden i marken”.

EU:s stödpengar för att mildra verkningarna av pandemin skall användas för tunnelbygget och Sverige ska också gå in och stötta. En tunnel till en ö med lite över 500 bofasta skulle tydligen gynna förbindelserna med både Sverige och Finland!

Nej, tunneln är inte färdigprojekterad och klar för byggstart. MKB:n innehåller så grava fel att den är i stort sett värdelös. Mängden bergmassor är drygt 50 procent större än MKB:n anger, 1,9 miljoner ton och inte 1,2. Möjligheterna att transportera bort materialet skulle bli ett enormt problem. Det går inte att lasta bergmassorna varken i Degerby eller på Svinö. Sprickzonerna i berggrunden mellan Föglö och fasta Åland har överhuvudtaget inte beaktats. Det kan i praktiken visa sig omöjligt att bygga tunneln.

Det finns inte någon seriös kostnadskalkyl för bygget och skall EU vara med och finansiera måste tunneln uppfylla EU:s krav på säker utrymningsväg. De få miljoner Åland kan förvänta sig av stödpengar räcker inte långt och skall företag som drabbats hårt avstå från hjälpen för att istället finansiera tunneln? Ett tunnelbygge kommer knappast heller att utföras av ett åländskt företag, det mesta av pengarna går ålänningarna förbi.

Att tunneln skulle vara ett miljövänligt alternativ stämmer inte alls. Enligt MKB:n skulle tunnelbygget alstra 35.000 ton koldioxid. Hur det fördelar sig mellan olika verksamheter avslöjas inte. Eftersom bergmassorna är 50 procent större än angett kommer sannolikt CO2-utsläppen också att bli betydligt större. Inte minst de problematiska transporterna kommer att generera mycket mer utsläpp. Men också den angivna mängden motsvarar tio års drift med Skarven!

Fossildrivna bilar kommer att vara dominerande i trafiken i kanske 20 år till. Det betyder att körsträckorna med bil bör hållas så korta som möjligt. Istället skall färjor med fossilfri drift, el eller biobränslen, användas så långt det är möjligt. Att ersätta befintliga färjor är också snabbaste sättet att minska klimat- och miljöpåverkan.

Politiker och beslutsfattare förefaller alltför ofta okunniga i miljöfrågor och dessvärre ofta inte intresserade av att sätta sig in dem. Infrastrukturprojekt ger globalt ett mycket stort bidrag till klimatutsläppen, jag har sett siffror på 38 procent. Att infrastrukturprojekt dessutom oftast innebär mycket stora ingrepp i naturen gör inte saken bättre.

Jan Grönstrand

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare