Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla. Också viktigt är att stödja företag som har drabbats av kraftigt minskade intäkter som en följd av coronapandemins härjningar. Både och alltså.

Att minska köpkraften genom stora minskningar av utgifterna är rent kontraproduktivt och fördjupar krisen.

Prioritet 1: För att få hjulen att rulla igen krävs att vi kan säkerställa köpkraften genom stöd av olika slag till vanliga mänskor och framförallt till de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället.

Barn, unga, äldre, arbetslösa och personer med funktionshinder och kroniska sjukdomar bör skyddas. Inga massuppsägningar, inga höjda avgifter, ingen skattesänkning, inga svältkurer. Ansvaret för detta ligger hos kommunerna.

Prioritet 2: För att få hjulen att rulla igen bör i sig livskraftiga företag som nu oförskyllt drabbats av coronapandemin stödas – så fort som möjligt. För att få ut full effekt av företagsstödet bör man utgå ifrån hur enskilda företag drabbats av pandemin – inte ifrån i vilken kommun företaget råkar ligga. Endast på det sättet ger stödet full effekt.

Ansvaret för detta ligger hos lagtinget och landskapsregeringen.

Vi har nu framför oss en process där vi får ta stöten genom underbalanserade budgeter. Såväl landskapet som de flesta kommuner har utrymme för att ta lån för att finansiera underskott under en övergångsperiod på några år. Då sysselsättningen ökar och företagen kommit i gång igen kan vi gradvis återställa kommunernas och landskapets ekonomi tack vare ökade skatteintäkter.

För Mariehamns stad gäller att stadsfullmäktige har beredskap att låna till driften för att hålla kvar de anställda och genomföra investeringar i demensboende, nytt dagis, renoveringar av våra skolor, tillbyggnad av Strandnäs skola. Rusta upp Doktorsvillan och rådhuset. På så sätt kan stadens servicenivå i stort sett bibehållas. Staden har gott om utrymme för att ta upp behövliga lån. Staden har en i grunden robust ekonomi.

Det jag försökt beskriva är att det finns vägar ut ur den akuta krisen samt hur vi kan återställa ekonomin då krisen väl är över. Allt är absolut inte nattsvart, tvärtom, det finns en väg ut.

Karl-Johan Fogelström (S)

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare