Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla. Också viktigt är att stödja företag som har drabbats av kraftigt minskade intäkter som en följd av coronapandemins härjningar. Både och alltså.

Att minska köpkraften genom stora minskningar av utgifterna är rent kontraproduktivt och fördjupar krisen.

Prioritet 1: För att få hjulen att rulla igen krävs att vi kan säkerställa köpkraften genom stöd av olika slag till vanliga mänskor och framförallt till de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället.

Barn, unga, äldre, arbetslösa och personer med funktionshinder och kroniska sjukdomar bör skyddas. Inga massuppsägningar, inga höjda avgifter, ingen skattesänkning, inga svältkurer. Ansvaret för detta ligger hos kommunerna.

Prioritet 2: För att få hjulen att rulla igen bör i sig livskraftiga företag som nu oförskyllt drabbats av coronapandemin stödas – så fort som möjligt. För att få ut full effekt av företagsstödet bör man utgå ifrån hur enskilda företag drabbats av pandemin – inte ifrån i vilken kommun företaget råkar ligga. Endast på det sättet ger stödet full effekt.

Ansvaret för detta ligger hos lagtinget och landskapsregeringen.

Vi har nu framför oss en process där vi får ta stöten genom underbalanserade budgeter. Såväl landskapet som de flesta kommuner har utrymme för att ta lån för att finansiera underskott under en övergångsperiod på några år. Då sysselsättningen ökar och företagen kommit i gång igen kan vi gradvis återställa kommunernas och landskapets ekonomi tack vare ökade skatteintäkter.

För Mariehamns stad gäller att stadsfullmäktige har beredskap att låna till driften för att hålla kvar de anställda och genomföra investeringar i demensboende, nytt dagis, renoveringar av våra skolor, tillbyggnad av Strandnäs skola. Rusta upp Doktorsvillan och rådhuset. På så sätt kan stadens servicenivå i stort sett bibehållas. Staden har gott om utrymme för att ta upp behövliga lån. Staden har en i grunden robust ekonomi.

Det jag försökt beskriva är att det finns vägar ut ur den akuta krisen samt hur vi kan återställa ekonomin då krisen väl är över. Allt är absolut inte nattsvart, tvärtom, det finns en väg ut.

Karl-Johan Fogelström (S)

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare