I ytterligare en insändare ägnar sig Anders Gustafsson åt att förtala Strålskyddsstiftelsen på rent felaktiga grunder.

Vi upprepar vad Gustafsson verkar ha svårt att förstå: Vi lutar oss mot omfattande forskning och vad flera hundra vetenskapsmän och läkare säger. 252 vetenskapsmän skriver i ”EMF Scientist Appeal”:

”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”

De begär att:

• barn och gravida kvinnor ges särskilt skydd.

• allmänheten får heltäckande information om de potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska fält samt utbildas om åtgärder för att minska hälsoriskerna.

• vårdpersonal utbildas om hälsoeffekterna och om behandling av patienter med ohälsosymtom kopplade till av elektromagnetiska fält.

• gränsvärdet skärps.

Doktor Martin Blank sade i en presentation av denna skrivelse: ”För att tala klarspråk skadar mobilerna, surfplattorna, WiFi med mera cellerna i våra kroppar och dödar många av oss i förtid. Vi har skapat något som skadar oss och som håller på att spåra ur”.

Doktor Gerd Oberfeld från Salzburgs hälsomyndighet konstaterar likaså följande:

”Mängden vetenskapliga belägg för skadliga hälsoeffekter av långvarig exponering för elektromagnetiska fält är överväldigande. Försiktighetsprincipen är till och med överspelad. Det är i stället forskarnas skyldighet att informera allmänheten. Och det är allmänhetens skyldighet att tvinga regeringarna att tillämpa nya verkligt skyddande gränsvärden samt att informera samhället brett om hur man kan minska exponeringen för strålningen”.

Därtill finns det i ”5G Appeal” en gememsam skrivelse från 262 vetenskapsmän och läkare som vill att 5G stoppas på grund av allvarliga potentiella hälsoeffekter.

5G leder till en massiv ökning av redan bevisat skadlig mikrovågsstrålning. Strålningen blir så intensiv att den kan leda till omedelbara skador. Robert F. Kennedy Junior, advokat specialiserad på miljörätt, brorson till president John F. Kennedy och son till senator Robert F. Kennedy, säger att ”5G är en stor mardröm” och han uppmanar människor att bygga upp ett motstånd mot 5G.

Som bekant är Kennedy amerikan, Martin Blank är amerikan, liksom väldigt många andra som ställt sig bakom 5G Appeal och EMF Scientist Appeal. Gerd Oberfeld är från Österrike. Flera ledande svenska forskare har undertecknat dessa appeller.

De allra flesta i övrigt är också från västländer. Att påstå att kritiken mot 5G skulle ha sitt ursprung i Ryssland är uppenbart felaktigt, för att inte säga löjeväckande.

Det är snarast så att förtalet av oss som pekar på riskerna har sin grund i de enorma ekonomiska intressen som står på spel om riskerna blir allmänt kända och erkända. Av samma orsak och på samma sätt ägnade sig tobaks- och kemikaliebolagen åt att smutskasta forskare och organisationer som förmedlade sanningen om riskerna med deras produkter, vilket klarlagts.

Att redovisa vad forskningen visar, vad forskare utan bindningar till telekombolagen säger, liksom i exemplen ovan, det vill säga sanningen om riskerna, är inte att sprida konspirationsterorier. Det tror jag de flesta läsare av denna tidning förstår – utom Anders Gustafsson.

Mona Nilsson

Strålskyddsstiftelsen

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Fler insändare