I ytterligare en insändare ägnar sig Anders Gustafsson åt att förtala Strålskyddsstiftelsen på rent felaktiga grunder.

Vi upprepar vad Gustafsson verkar ha svårt att förstå: Vi lutar oss mot omfattande forskning och vad flera hundra vetenskapsmän och läkare säger. 252 vetenskapsmän skriver i ”EMF Scientist Appeal”:

”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”

De begär att:

• barn och gravida kvinnor ges särskilt skydd.

• allmänheten får heltäckande information om de potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska fält samt utbildas om åtgärder för att minska hälsoriskerna.

• vårdpersonal utbildas om hälsoeffekterna och om behandling av patienter med ohälsosymtom kopplade till av elektromagnetiska fält.

• gränsvärdet skärps.

Doktor Martin Blank sade i en presentation av denna skrivelse: ”För att tala klarspråk skadar mobilerna, surfplattorna, WiFi med mera cellerna i våra kroppar och dödar många av oss i förtid. Vi har skapat något som skadar oss och som håller på att spåra ur”.

Doktor Gerd Oberfeld från Salzburgs hälsomyndighet konstaterar likaså följande:

”Mängden vetenskapliga belägg för skadliga hälsoeffekter av långvarig exponering för elektromagnetiska fält är överväldigande. Försiktighetsprincipen är till och med överspelad. Det är i stället forskarnas skyldighet att informera allmänheten. Och det är allmänhetens skyldighet att tvinga regeringarna att tillämpa nya verkligt skyddande gränsvärden samt att informera samhället brett om hur man kan minska exponeringen för strålningen”.

Därtill finns det i ”5G Appeal” en gememsam skrivelse från 262 vetenskapsmän och läkare som vill att 5G stoppas på grund av allvarliga potentiella hälsoeffekter.

5G leder till en massiv ökning av redan bevisat skadlig mikrovågsstrålning. Strålningen blir så intensiv att den kan leda till omedelbara skador. Robert F. Kennedy Junior, advokat specialiserad på miljörätt, brorson till president John F. Kennedy och son till senator Robert F. Kennedy, säger att ”5G är en stor mardröm” och han uppmanar människor att bygga upp ett motstånd mot 5G.

Som bekant är Kennedy amerikan, Martin Blank är amerikan, liksom väldigt många andra som ställt sig bakom 5G Appeal och EMF Scientist Appeal. Gerd Oberfeld är från Österrike. Flera ledande svenska forskare har undertecknat dessa appeller.

De allra flesta i övrigt är också från västländer. Att påstå att kritiken mot 5G skulle ha sitt ursprung i Ryssland är uppenbart felaktigt, för att inte säga löjeväckande.

Det är snarast så att förtalet av oss som pekar på riskerna har sin grund i de enorma ekonomiska intressen som står på spel om riskerna blir allmänt kända och erkända. Av samma orsak och på samma sätt ägnade sig tobaks- och kemikaliebolagen åt att smutskasta forskare och organisationer som förmedlade sanningen om riskerna med deras produkter, vilket klarlagts.

Att redovisa vad forskningen visar, vad forskare utan bindningar till telekombolagen säger, liksom i exemplen ovan, det vill säga sanningen om riskerna, är inte att sprida konspirationsterorier. Det tror jag de flesta läsare av denna tidning förstår – utom Anders Gustafsson.

Mona Nilsson

Strålskyddsstiftelsen

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Fler insändare