Ålandstidningen har den senaste tiden rapporterat om att polisen utfärdar böter på finska och Daniel Dahlén har i sin ledare 18.9. antytt att polisen gjort sig bl.a. skyldig till tjänstefel som kan straffas enligt strafflagen och att polisen ignorerar lagen vid utveckling av det landsomfattande systemet för bötesförelägganden.

Dahlén uppmanar dessutom politiker att stoppa all handräckning från finländsk polis tills finländsk lag börjar tillämpas. Den senaste rapporteringen kräver till vissa delar förtydligande för att få grepp om helheten.

De synpunkter som framförs grundar sig på undertecknads erfarenhet som tidigare polismästare på Åland, och ansvarig för nationell trafiksäkerhet och -övervakning på Polisstyrelsen samt i rollen som representant för ledningen för den myndighet, Polisinrättningen i Sydvästra Finland, som gett handräckning åt Ålands polismyndighet.

Vid handräckning agerar polisinrättningens konstaplar enbart på begäran av och tillsammans med de åländska kollegorna. Det är en självklarhet att språkbestämmelserna ska följas på Åland och det är konstaplarna som skickas till Åland väl medvetna om. Diskussionerna och delgivningen av dokument ska ske på svenska och det finns inget som tyder på att så inte skulle ha skett i kundkontakterna.

Ett dokument ska aldrig utfärdas så att personen inte fått kännedom om vad förseelsen eller brottet handlar om. Att antyda om tjänstefel är osakligt. Handräckning sker i ärenden som polismyndigheten inte själv har kapacitet att genomföra och i värsta fall leder det till att lag inte övervakas alls i vissa situationer.

I fråga om t.ex. tungtrafikövervakning kan det ha en ödesdiger inverkan på trafiksäkerheten. Uppmaningen till politiker i fråga om stoppande av all handräckning känns också främmande för polisverksamheten, då polisverksamheten ska vara fredad från politiskt tryck såtillvida att politiker inte ska fatta beslut i polisoperativa frågor.

Ärendet i fråga har på basen av den publicerade bilden handlat om utfärdande av överlastavgift, inte böter. Bötessystemet fungerar på båda nationalspråken och detta har beaktats redan vid utvecklingen av systemet. Tyvärr finns det en hel del brister i översättningarna, inte minst för att en ny vägtrafiklag trädde i kraft 1.6.2020 på fastlandet och hela datasystemet förändrades.

Översättningar införs ändå kontinuerligt i systemen och bl.a. har översättningen om överlastavgiften åtgärdats. Ålands polismyndighet ansvarar för att den lagstiftning som hör till åländsk behörighet levereras för att införas i datasystemet, det kräver både tid och resurser av en liten polismyndighet. Min erfarenhet är att samarbetet har fungerat friktionsfritt och det har funnits en stor förståelse för den åländska polisens behov.

Att myndigheter utfärdar finskspråkiga blanketter på Åland är inte ok. Faktum är dock att det som torde vara en självklarhet språkmässigt inte alltid är det och det är en ständig kamp vi svenskspråkiga får föra.

Jag håller med Daniel Dahlén att det är viktigt att åländska myndigheter och politiker slår vakt om det svenska språket och det är lika viktigt att brister och felaktigheter påpekas och åtgärdas, men hot och utpressning utgör sällan en lukrativ grund för samarbete. Däremot kan man komma långt med konstruktiva förhandlingar och stark strävan till samarbete.

Maria Hoikkala

biträdande polischef/Polisinrättningen i Sydvästra Finland

f.d. polismästare/Ålands polismyndighet

tjänstledig polisöverinspektör/Polisstyrelsen

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén svarar:

Åland är enspråkigt svenskt. Det är stipulerat genom lag och har sin grund i de internationella förpliktelser som ålagts Finland. Det är inte föremål för förhandling. Visst skall man däremot alltid eftersträva en konstruktiv dialog men varför är det alltid svenskspråkiga som ska stå för den pragmatiska linjen? En finländsk myndighet har i det här fallet brustit rejält när det gäller självstyrelselagen och inte minst de förpliktelser som ålagts staten Finland. Det är myndigheten som gjort fel och skall rätta sig. Inte svenskspråkiga ålänningar som har sin fulla lagliga rätt och av det internationella samfundet fastställda rätt till att använda sitt modersmål.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Fler insändare