Efter att ha tagit del av Bengt Lindbergs inlägg på Vikings stämma samt läst referaten från densamma gör jag vissa reflektioner som gammal ordförande på några av Vikings mer turbulenta stämmor.

Den bärande principen måste vara att då stämman är det enda tillfälle då en enskild aktieägare kan såväl kritisera som berömma bolagets styrelse och vd bör stämmans ordförande snarare uppmuntra aktieägarna att uttala sig än att sätta munkavle på dem. På en enskild aktieägare kan ordföranden inte ställa krav om samma stringens som på styrelse och vd i sina uttalanden.

Ordförandens uppgift är att leda stämman och att se till att det föreligger en röstlängd och att protokoll upprättas. Ordförande fungerar inte som någon form av överdomare över vad en aktieägare får och inte får säga. Ordförandeskapet är alltså en tämligen grannlaga uppgift men ordförande får under inga omständigheter fungera som styrelsens och vd:s förlängda arm för att tysta en obekväm aktieägare. Men samtidigt måste ordföranden se till att stämman inte utvecklas till ett ”diskussionsforum”.

Aktieägares frågerätt är reglerad i ABL 25 §. I korthet säger paragrafen att styrelse och vd ska på begäran ge närmare upplysningar som kan inverka på behandlingen av ett ärende som behandlas av stämman. Det är en missuppfattning att det enbart skulle vara frågor som ska behandlas av stämman.

Lindbergs inlaga innehöll, såvitt jag kunde se, inga frågor men däremot betydande kritik över bolagets skötsel. Ett sådant inlägg av en stämmodeltagare är alltså styrelsen eller vd skyldig att besvara förutsatt att informationen inte medför väsentlig olägenhet för bolaget. Det är dock inte ordförandens uppgift att ta ställning till detta, utan styrelsens. Om informationen inte kan ske genast ska det ske skriftligen inom två veckor.

På de åländska ”folkbolagens” stämmor bör stämmoordföranden alltså snarare uppmuntra aktieägarna att uttala sig än att avskräcka dem. En liten minoritet dominerar ofta stämmorna då den stora majoriteten av små aktieägare inte engagerar sig och i kombination med att på Åland uppstått avarten att styrelsen i ”folkbolagen” självsvåldigt tagit på sig uppgiften som nomineringskommitté sker en snedvridning som inte är avsedd i ABL.

I Vikings fall finns ett välgrundat missnöje med bolagets utveckling. Till det kan läggas Vikings avgörande betydelse för det åländska samhällets utveckling och att Åland via skatteundantaget påtagit sig betydande olägenheter. Förutom företagsintresset finns således ett stort samhälleligt intresse i hur Viking sköts och en betydligt större öppenhet än hittills behövs. Det gör ordförandeskapet inte lättare men hoppeligen intressantare.

Johan Dahlman

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare