Kommentarer

Jaktministersosse är mot jakt

Jaktministersosse är mot jakt och värnar inte om våra traditioner och seder. Det är ju hur stort som helst överskott då guding. Ådorna är borta bl.a. på grund av örn mink och mårdhund. Dessutom bör vårjakt införas på vigg som ökar. Slopa höstjakten på ådor. Har i år sett att det går 10 gudning på en åd så öka gudningjakten.

Vi räknar med att våra

Vi räknar med att våra ministrar skall ta sitt ställning även i kontroversiella frågor och inte undandra sig sitt ansvar.Vi kan nog inte lita på att Gunell jobbar för vårjaktens bevarande i E:U. Det är bäst att rösta på Torvalds han har jobbat bra för Åland i E.U. och han för bevarande av vårjakten!

Instämmer tillfullo! Men

Instämmer tillfullo! Men känns tvunget att tillägga: Med beaktande av jaktministerns intresse för "bevarande" av självstyrelselagen i sin helhet är hennes avoghet mot jakt överhuvudtaget, enligt Gräsrots uppfattning, att betrakta som en bagatell, dessvärre.

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Det heter att politiska reformer tar tid, så att allmänhet och aktiva politiker hinner vänja sig vid det nya sättet att tänka.

Diskussionerna angående Jysk och dess näringstillstånd måste även beakta övriga köpmäns vilja till smygförfinskning.

Senast jag skulle lämna in mina lottorader fick jag svaret ”Ditt Veikkauskort är föråldrat”, vilket kortet inte var. Orsaken var att jag bor fyra sommarmånader ute på Houtskär men är skriven i Mariehamn.

Med anledning av kansliminister Nina Fellmans (S) insändare den 8 juli vill jag understryka att jag fortfarande anser att landskapsregeringen, det vill säga Fellman, misskött sig i Jysk-fallet.

Fler insändare