Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort. Med detta synes han mena ”sitt yttersta inom lagens råmärken”, eftersom han poängterar att ”polisen självklart följer den existerande lagstiftningen”, som han anser att begränsar polisens alternativ.

Min målsättning är absolut inte att chikanera polisen. Alla kan vi drabbas av viss hemmablindhet. Och polisens kanslipersonal gör verkligen sitt yttersta inom ramen för polisens tolkning av lagstiftningen; till den delen förtjänar polisen stort beröm.

Polismästarens insändare ger mig också gott hopp om att polisens rutiner kan förbättras gällande risken för smittspridning. Polisen synes nämligen feltolka eller åtminstone övertolka de aktuella lagbestämmelserna.

Polismästaren hänvisar till bestämmelsen i Körkortslagens 35 §: ”Ansökan om förnyelse eller ersättande av körkort görs hos polismyndigheten”, och anser att detta stadgande tvingar polisen att kräva personlig närvaro vid ansökan om förnyelsen. Det är en feltolkning. Stadgandet förklarar bara hos vilken myndighet förnyelsen eller ersättandet skall sökas, och hindrar inte sökanden att insända sin ansökan per post eller med bud. I stadgandets andra moment sägs dessutom: ”Om sökanden har fyllt 70 år ska ett högst två månader gammalt läkarutlåtande som visar att de medicinska kraven uppfylls, fogas till ansökan ...” Att foga ett läkarutlåtande till ansökan kräver inte personlig närvaro. Inte heller att med tuschpenna (vilket krävs) underteckna den standardiserade ansökningsblanketten.

Polismästaren hänvisar vidare till polisens rätt enligt polislagen 2 kap. 1 § att identifiera personer. Enligt stadgandet föreligger förvisso sådan rätt ”när uppgifterna behövs för utövandet av polisuppdraget”. Men vid förnyelse av körkort är sökanden redan identifierad av det gamla körkortet. Ytterligare identifiering är därmed onödig.

I en situation där polismästaren skriver: ”För polisen är en av grundpelarna i verksamheten att alla kunder alltid identifieras, oberoende av i vilken roll man möter kunden”, kan det finnas anledning för polisen att ånyo begrunda innebörden av det nämnda stadgandet i polislagen 2 kap. 1§, särskilt i ljuset av proportionalitetsprincipen. Att ha rätt att göra något under vissa förhållanden betyder inte att man alltid har sådan rätt (eller skyldighet).

Följer verkligen polisen, som polismästaren hävdar, de rekommendationer som hälsomyndigheterna har gett, när de inte erbjuder 70+ are möjlighet att förnya sina körkort utan personlig närvaro, trots att det inte finns formella hinder för detta? Polismästaren skriver att polisen med sitt förfarande skapar ”en grund för det förtroende som existerar till utfärdade myndighetshandlingar”.? Säkert riktigt, men i dessa tider vore det kanske viktigare att skapa ett förtroende för myndigheternas agerande. Tänk bara på en situation där det skulle klarläggas att en 70+ are som dött i covid-19 smittades när han ansökte om förnyelse av sitt körkort. Det skulle inte förvåna om någon då försökte utkräva ansvar. Låt oss i stället tillse att sådant inte kan inträffa på Åland.

Folke Husell

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare