I en läsarinsändare (”Polisens rutiner utgör en hälsofara”, 19.5) ställdes bland annat frågan om varför man inte kan ansöka om körkort via internet på Åland, då man kan göra det i riket. Ålands unika situation med delad behörighet skapar olika processer beroende på om man söker om tillstånd med åländsk behörighet eller riksbehörighet.

På Åland följer man den åländska lagstiftningen kring körkort medan man på riket följer rikslagstiftningen. På Åland ansöker man om körkort hos polisen, i riket ansöker man om körkort hos transport- och kommunikationsverket och i riket kan man göra det över nätet.

På rikets sida har man inom flera myndigheter sedan början på 2010-talet kraftig utvecklat e-servicen som möjliggör att man kan ansöka om olika tillstånd på nätet och i de processerna ligger fokus på en stark identifiering av kunden, till exempel med bruk av bankkoder eller -applikationer.

Det är inte fråga om att skicka en ansökan från en epostadress till en annan, utan frågan om att logga in sig på ett säkert myndighetssystem och i samband med det identifiera sig på ett sätt som är definierat i lag som stark identifiering.

Motsvarande utveckling har inte skett på Åland gällande de tillstånd Ålands polismyndighet handhar och som har åländsk behörighet. Vill man ändra på detta krävs det en ändring i lagstiftningen samt ett datasystem som möjliggör verksamheten. Det är här på sin plats att påminna om att man hos Ålands polismyndighet kan söka tillstånd på nätet för flera produkter med riksbehörighet, så som pass och identitetskort.

För att förnya sitt åländska körkort bör man alltså följa den åländska lagstiftningen och den åländska körkortslagen. Körkortslagens 35§ säger klart och tydligt att ”Ansökan om förnyelse eller ersättande av körkort görs hos polismyndigheten”.

Här känner inte lagstiftningen till möjlighet att anhängiggöra ärendet eller fullfölja processen på nätet. Något eget myndighetsdatasystem som skulle möjliggöra en e-service för de åländska tillstånden som polismyndigheten handhar existerar inte i dagsläget.

Bestämmelserna kring körkortets utfärdande och vilka krav man bör uppfylla för att få körkort eller förlänga sitt körkort är lagbundna och polisen följer självklart den existerande lagstiftningen.

Polisens rätt att kunna identifiera personer är definierad i polislagens 2 kapitel 1§. För polisen är en av grundpelarna i verksamheten att alla kunder alltid identifieras, oberoende av i vilken roll man möter kunden. Identifieringen kräver närvaro. Med det förfarandet säkerställs medborgarnas rättsskydd individuellt samtidigt som det skapar en grund för det förtroende som existerar till utfärdade myndighetshandlingar.

I ett brett perspektiv ska alla samhällsaktörer alltid kunna lita på att de myndighetshandlingar som polisen utför är korrekta.

Polisen bedömer inte risken till smitta själv, utan förlitar sig i bedömningen av smittsituationen på landskapsläkarens bedömning. Polismyndigheten följer de rekommendationer som hälsovårdsmyndigheterna och landskapet har gett.

Landskapsläkaren har i presskonferenserna uttryckt en oro över att smittsituationen förändras i och med den ökade trafiken till och från Sverige. Den informationen tar polisen på allvar och har upprepat den till riskgruppskunder samt uppmanat att hellre snabbt sköta sitt ärende än att vänta med det.

Polismyndigheten har reserverat tisdagar för kunder i riskgrupper och då bör man göra en tidsbokning. Myndigheten gör sitt yttersta för att även riskgrupper kan sköta sina ärenden hos polismyndigheten så tryggt som möjligt.

Johan Pawli

polismästare, Ålands polismyndighet

Resorna till och från Åland är flaskhalsar i fråga om smittospridning. Det räcker inte med att rederierna glesar ut restaurangbord och håller rent i toalettutrymmen.

När man ska lösa ett problem måste man först förstå varför problemet uppstått och sedan kan man lösa det på ett smart sätt.

Slitaget i Badhusberget beror på följande saker:

Finlands regering har genom coronakrisen visat en oförmåga och rent av ovilja att acceptera Åland som ett autonomt område med speciella förutsättningar inom Finland.

Under fjolåret, i synnerhet före valet, debatterades lärarbehörigheterna flitigt i media. Tongivande i debatten var bland andra dåvarande lag- och kulturutskottets ordförande, nuvarande vicelantråd Harry Jansson (C).

Av lagtingsledamot Marcus Måtars (Ob) insändare i Ålandstidningen den 27.5 kan man bara dra en slutsats; Diskussionen kring bulvanaffären och oppositionens spörsmål har träffat en nerv som är känslig för honom och partiet.

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Fler insändare