Infrastrukturnämndens ordförande Julia Birney (Lib) försvarar det kritiserade beslutet att göra kraftiga intrång i Badhusparken och Badhusberget med att nämnmajoriteten tycker att det är bra att folk är ute och rör på sig. Det kan vi säkert alla hålla med om. Argumentet verkar dock något lösryckt ur sitt sammanhang. Infrastrukturnämndens uppgift är att anvisa ett lämpligt område för discgolfen. Det är som jag ser det nämndens primära uppgift. Fritidsnämndens uppgift är att främja motion och idrott.

De massiva protesterna mot discgolfens placering är förorsakade av att det inte är en lämplig plats för verksamheten. Privatiseringen av Badhusberget gör att ett av stadens populäraste fritidsområden riskerar att utestänga många som är ute för att röra på sig.

En park är ett allmänt område som ska vara öppet för alla. Ett ivrigt discgolfspelande i Badhusområdet gör området osäkert för motionärer och andra parkbesökare. Parken är klassad som kulturhistoriskt värdefull och badhusberget har beteckningen naturskyddsområde i generalplan. Detta är stadsfullmäktiges beslut och bör därför vara vägledande för nämndens tjänstemän och beslutsfattare.

Inför nämndens behandling fanns ett utlåtande av en professionell arborist som i klara ordalag och i bild förklarade vilka stora miljöförstörande konsekvenser som kommer att uppstå om en discgolfbana förverkligas i Badhusberget. Träd i hundratal ska huggas ner och de kvarvarande kommer att riskera stora skador samtidigt som området kommer att vara osäkert för allmänheten. Ett annat alternativ föreslås av stadsarkitekten men det verkar nämndens majoritet inte ens vilja utreda.

Ett annat bekymmer är underhållet och skötseln av nuvarande och en förstorad bana. I det avtal som reglerar markanvändningen och anläggningen är det mycket svaga skrivningar om föreningens skyldigheter och ansvar. Det finns många oklarheter i denna historia som måste förklaras innan motorsågsmännen släpps lösa på Badhusberget. Ett sådant är den slutliga bansträckningen. Nämndens majoritet säger att den bansträckningen som finns i bilagan till beslutet inte är den slutliga utan infrastrukturchefen ges fullmakt att besluta om detta någon gång i en oviss framtid. Majoriteten beslutar således att en förstoring av banan ska ske men den blir något annat än vad bilagan till beslutet visar. Sämre beslutsfattande har man sällan skådat. Så här kan det bara till i en bananrepublik inte i en rättsstat.

Barbro Sundback

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare