Det konstaterades härom veckan att antalet vilt levande ryggradsdjur minskat med 68 procent. De som levde på 70-talet kan därmed stolt säga att “Det minsann var bättre förr” -då fanns det mer än dubbelt så många djur i det vilda!

Samtidigt har det aldrig funnits så mycket boskap på jorden som det gör i dag. Det tragiska är att boskapen utgör en del av en ohållbar köttindustri, som är en stor bidragande orsak till att antalet vilt levande djur minskat så drastiskt. Faktum är att det finns mer boskap och fjäderfän än människor på jorden.

Varför ska vi bevara och värna om den biologiska mångfalden samt vår naturliga biodiversitet? Vi människor måste inse att vi också är biologiska varelser som är beroende av att ekosystemet fungerar för vår överlevnad. Vi tenderar att glömma bort detta livsavgörande faktum. Samtalet fortsätter härifrån.

Biodiversitetskollapser orsakade av människan, som dessutom har haft katastrofala följder för mänskliga populationer, är inget nytt fenomen. Ett välstuderat fall är civilisationens fall på Påskön i Chile för omkring tusen år sedan.

I fallet Påskön skövlades den livsviktiga skogen för att inrätta jordbruk, värma bostäder och transport för väldiga Moai-statyer som ön är känd för. Skogen tilläts aldrig att återhämta sig och man hade till slut huggit ner all skog, vilken fortfarande saknas. Ön hade som mest runt 30.000 invånare, men när upptäcktsresande James Cook landsteg år 1774 återstod endast 750 av invånarna.

Skogsskövlingen medförde ödesdigra konsekvenser för de efterföljande generationerna. Man kunde inte längre bygga båtar att fiska med. Avsaknaden av träd gjorde att erosion blev ett problem samtidigt som jordbruksmetoderna var bristfälliga och folket led av hunger. Stridigheterna mellan olika stammar på ön ökade och när västvärlden kom till Påskön 1722 förde man med sig sjukdomar som ytterligare bidrog till att en redan starkt försvagad civilisation kollapsade.

Problemet i dagens läge är att hela jordens naturresurser är överexploaterade och vi har inte längre någonstans att ta vägen. Det finns ingen ny ö att kolonisera och ingen kommer och räddar oss till en annan planet. Forskarna har ännu inte hittat regnskog, djur, insekter, fiskar, rent vatten eller bördig jord på varken månen, Mars eller någon av våra närliggande planeter. Så hur mycket vi än drömmer om att få åka iväg på den stora rymdutflykten så lär den förbli en dröm.

Det går onekligen att dra många paralleller mellan biodiversitetskollapsen som pågår i dag med kollapsen på Påskön: naturförstörelse, konflikter, hungersnöd och sjukdom. När ska vi lära oss av de misstag människan tidigare begått? Inte ännu verkar det som, men vi kan påbörja en förändring!

Vi kan gräva och plantera var vi står –göra om och göra rätt. Vi har ännu möjligheten att vända på utvecklingen. Jordens övriga arter kommer att hjälpa till när vi börjar samarbeta med dem. Förändringen kommer vare sig vi vill det eller ej och den hanteras bäst genom att skapa biodiversitet och livskraft.

För att undvika fallet Påskön måste vi börja tillmäta naturen dess rätta värde när vi gör så kallade helhetsbedömningar, som omfattar ekonomiska och sociala aspekter. I en ekonomisk ekvation är naturen värdelös och därmed gratis att använda lite hur man vill, trots att det är den som ger oss våra livsförutsättningar. Det är just detta förlegade synsätt som kommer att utsätta de ekonomiska och sociala aspekterna för oerhörda prövningar när naturen kollapsar och livsutrymmet så småningom ebbar ut. Det handlar om att ta ansvar i nuet för framtiden och den kommande generationen.

WWF har sammanställt tre konkreta åtgärder vilka man hoppas länder förbinder sig till att genomföra. Ålands autonoma ställning utgör inget hinder i att anamma dessa, utan tvärtom kan vi föregå med gott exempel.

1. Naturen måste skyddas mer. Det är viktigt att upprätthålla naturskyddsområden och att rekonstruera områden som människan gjort svagare. Stater måste förbinda sig till skyddsmålsättningen på 30 procent, vilket är en del av åtgärderna som föreslås på FN:s biodiversitetsmöte kommande vår.

2. Vid sidan av skyddandet behövs heltäckande förändring. Om användningen av naturresurser inte minskar och produktionen inte anpassas till naturen så kan naturen inte återhämta sig.

3. Livsmedelsindustrin och konsumtionen måste göras mer hållbar, till exempel genom att öka mängden växtbaserade livsmedel.

Ålands Natur och Miljö

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Fler insändare