Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma. Frågorna har varit aktuella under en lång tid då man sökt en förnyelse av självstyrelselagen och det ekonomiska systemet mellan Åland och Finland. Det är en seger att de åländska partierna lyckats arbeta tillsammans och visat en enig linje gentemot Helsingfors har visat sig vara framgångsrik.

Förändringen innebär dels en förhöjning av den så kallade klumpsumman med cirka 10 miljoner euro per år. Det nya ekonomiska systemet innebär en starkare koppling mellan de medel som vi själva genererar i skatter och vad som betalas tillbaka till Åland. Fördelen är att vi får ännu mer nytta av en stark arbetsmarknad, hög sysselsättning, ett framgångsrikt näringsliv och en positiv inflyttning. Det betyder att politiken i ännu högre grad måste fokusera på positiva insatser för att få alla i arbete och fler innovativa företag.

Socialdemokraterna lanserade redan 2009 under ledning av dåvarande ordförande Barbro Sundback ett nytt självstyrelse-ekonomiskt program med namnet ”Egna pengar i börsen”. Det gick ut på att Åland ska leva på de skatteintäkter vi själva genererar. Den ekonomiska modell som nu blir verklighet har mycket likheter med vårt förslag.

När Åland nu tar steget in i det nya, är följden att frågan om en egen åländsk skattebehörighet läggs åt sidan. Den frågan går inte att ta upp i Helsingfors nu på minst ett decennium framöver. En åländsk skatteförvaltning är heller ingenting vårt näringsliv har velat ha och inte heller den åländska befolkningen. Därför är den förnyelse som Åland och Finland nu tillsammans går in för en bra lösning och ett positivt steg framåt.

Som socialdemokrat är jag stolt över mina kollegor i Helsingfors. Statsminister Antti Rinne var den som höll i nycklarna på slutrakan. Det var han som sade de magiska orden: 0,47 till Åland efter sitt besök i Mariehamn i oktober 2019. Nuvarande statsminister Sanna Marin kommer att hålla linjen.

Rinne och Marin bär vidare en tradition som är grundad av politiker som Tarja Halonen, Martti Ahtisaari, Paavo Lipponen och Maarit Feldt-Ranta som har en positiv inställning till Åland, till autonomiers rätt till utveckling och till det svenska språket i Finland. De söker kunskaper och de håller vad de lovat. Den sittande regeringen i Finland med SDP och SFP är den bästa möjliga för Åland.

Nu är det viktigt att kraftfullt och målmedvetet tillsammans med Finlands regering slutföra totalrevisionen av självstyrelselagen så fort som möjligt och dra nytta av allt det goda arbete som hittills utförts av alla involverade. Det är viktigt att självstyrelselagen är modern och aktuell. Att överta behörigheter ska man göra endast om det är till konkret nytta för ålänningarna, annars ska man låta bli. Att bygga mer byråkrati och ägna sig åt symbolfrågor är slöseri med tid och resurser.

Självstyrelsen ska vara ett mervärde för ålänningarna och ska innebära ett bättre samhälle och en högre nivå på samhällsservicen för att upplevas relevant och värdefull.

Camilla Gunell (S)

partiordförande

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare