Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Den nya tullkodex som är tänkt att träda i kraft om knappt ett år riskerar storligen försvåra och fördyra handeln till och från Åland. Tanken från EU:s sida att skapa ett digitalt system där förtullning och beskattning sker i realtid sätter Åland i en mycket prekär situation där våra företag riskerar högre omkostnader, mer administration och inte minst försvårar verksamhetsförutsättningarna för de flesta branscher.

Klockan tickar och Åland måste alltid säkerställa att vår speciella status respekteras och beaktas i samband med nya lagar.

Jag ser risker, om inte detta hanteras med god diplomati, frenesi och envishet den politiska vägen, att vårt näringsliv drabbas hårt. En tullag som försvårar det åländska företagandet sätter sina spår på arbetsmarknad, samfundsskatter och tillväxt men även på den allmänna prisnivån på Åland.

Det råder en stor ovisshet ute på företagarfältet för konsekvenserna av denna nya förtullningslag. Speciellt framförhållning och förutsägbarhet från politiskt håll är ett tydligt önskemål från vårt näringsliv.

Tyvärr kan aldrig Åland lita på att allt bara ordnar sig till det bästa. Det krävs politiska insatser för att säkerställa att vår särställning och våra speciella förutsättningar beaktas. Bara att räkna ihop de timmar som lagts ner på revideringen av självstyrelselagen ger en vink om vilka politiska insatser som krävs för att lyfta vår särställning.

Det är av stor vikt att landskapsregeringen driver denna ödesfråga med en klar målsättning och att den finns på den dagliga agendan tills allt är ”klarerat”. Vi kan inte riskera ytterligare allvarliga försämringar för vårt näringsliv i tider då tillväxten är för svag och konkurrenskraften i många fall sämre än i våra närregioner.

Den liberala lagtingsgruppen står beredda att bistå med sakkunskap och nätverk om landskapsregeringen så önskar. Denna fråga är för viktig för att hämmas av partipolitisk prestige.

John Holmberg (Lib)

lagtingsledamot

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare