I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Den av landskapsregeringen utsedda operativa samverkans- och referensgruppen (operativa gruppen) för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) har tagit del av lagförslaget för den nya alkohollagstiftningen (ÅLR 2020/1909) som i korthet går ut på att öka tillgängligheten till alkohol genom att göra det enklare att få tillstånd för alkoholservering, förlänga tiderna alkoholservering, tillåta 16-åringar att servera alkohol samt slopa enportionsprincipen.

Lagförslaget är utarbetat för att anpassa regelverket till den nya rikslagen för alkohol (FSS 1102/2017). Finlands alkoholpolitik har utsatts för mycket kritik senaste åren och lämpligheten i att använda Finland som referensland vid framtagande av en alkohollag kan ifrågasättas.

Åland har behörighet att lagstifta i frågor som rör servering av alkohol, men inte om alkoholförsäljning i butik, där rikets lag gäller. I det ANDTS-politiska programmet går det dessutom att läsa följande: “Åland saknar lagstiftningsbehörighet över alkoholförsäljning i detaljhandel, vilket inskränker möjligheterna att uppnå programmets målsättningar, särskilt om Finlands riksdag tar beslut om mer tillåtande alkohollagstiftning. På sikt avser landskapsregeringen därför arbeta för övertagande av behörighet för fler delar av alkohollagstiftningen med syftet att kunna minska tillgängligheten till alkohol”.

Det här tycks man nu helt ha glömt bort då man plötsligt önskar följa Finlands liberalare alkoholpolitik i frågor där Åland faktiskt har lagstiftningsbehörighet.

I programmet uttrycks det tydligt att målsättningarna är att minska antalet personer som utvecklar riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol, höja debutåldern, minska totalkonsumtionen, minska tillgängligheten samt begränsa alkoholens skadeverkningar.

All forskning tyder på att minskad tillgänglighet, kortare öppettider samt begränsningar i försäljningstillfällena leder till mindre alkoholrelaterade skador och färre våldsbrott. LR:s föreslagna åtgärder som medför en ökad tillgänglighet kommer att leda till det motsatta. En kartläggning från Norge visar exempelvis att en timmes förlängd serveringstid medför en ökning av krogrelaterade våldsbrott med 16 procent.

Huvudargumentet för att förenkla för 16-åringar att servera alkohol är att göra det enklare att rekrytera serveringspersonal. I lagförslaget framhålls att 16-åringar ska övervakas av en person över 18 år då de säljer alkohol, vilket i praktiken är orealistiskt och troligen kostnadsineffektivt då övervakaren i princip inte kan utföra andra arbetsuppgifter under tiden. Om man har svårt att hitta personal, hur ska man då kunna frigöra någon att hålla uppsikt över minderåriga servitörer?

Drogvaneundersökningen som genomfördes på Ålands gymnasium hösten 2019 visar att cirka 10 procent av de under 18 år köper alkohol själv i butik eller på restaurang, så den ansvarsfulla alkoholserveringen och försäljningen i butik brister redan i dagsläget. Vill vi verkligen riskera att spä på denna siffra?

Att tillåta 16-åringar servera alkohol innebär att utsätta barn för en skadlig miljö där de förväntas ta ett orimligt stort ansvar. Alkohollagen ska bland annat fungera som en skyddslagstiftning med fokus på att unga människor inte ska utsättas för alkoholens skadliga effekter.

Behovet av personal ökar under sommarmånaderna, en tid då även alkoholkonsumtionen ökar, vilket också är belagt i forskning. Så förutom att lägga ansvaret för vuxnas alkoholkonsumtion på barn utsätter man dem även för potentiellt riskfyllda situationer där våld, hot om våld och sexuella trakasserier kan förekomma.

Beslut av denna karaktär kan inte baseras på eget tyckande utan måste bygga på beprövad erfarenhet och forskning vilket operativa gruppen anser att LR misslyckats med i detta lagförslag. Ekonomiska intressen inom näringslivet får aldrig gå före vår folkhälsa. Gör om, gör rätt!

Operativa samverkans och referensgruppen för ANDTS-arbete på Åland

Solveig Tikander (ordförande), IVA

Eleonore Hedman(sekreterare) och Erica Öström, ANDTS-projekt, Folkhälsan på Åland

Annika Eriksson, IVA

Sandra Lindberg och Katja Söderbäck, fältare

Agneta Backman och Pernilla Silvander, studerandehälsovården

Martina Holländer och Linda Svensson, PRM

Håkan Hagström, Ålands polismyndighet

Kaj-Gunnar Sjölund och Hannu Maaranen, ÅHS psykiatri

Christel Qvarnström och Carita Winberg, akuten

Kristoffer Eklund och Madelene Nordin, beroendemottagningen

Eivor Sundman och Agneta Sjögren-Johansson, ÅHS, primärvården

Petra Koskinen, Tullen

Susanne Åvik och Kim Nordberg, Ung resurs r.f.

Pia Joffs-Sjöstrand, ÅHS barn- och mödrarådgivning

Sarina Bäckman, AMS

Kaisu Strand, Brottpåföljdsmyndigheten

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare