Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Vad är då fakta i målet? Finns det en ”400 meter bred och många kilometer lång remsa av berg som tvättsvamp”, händelsevis ungefär lika bred som den bro Bengts bolag tilldelats entreprenaden på?

Nej, det finns det inte fog att påstå. Det vi och många andra känt till länge är att det borrades i berggrunden vid färjfästet i Degerby för ett antal år sen. Vid ett av dessa borrhål stötte man på svagt berg, som helt klart var kopplat till en större spricka i berget ute under Degerbyredden. Detta enligt personen som de facto borrade hålet och enligt andra personer på plats.

Varför är då berggrunden sprucken just där, och hur påverkar det tunnelsträckningen?

Man bör känna till att tre helt olika bergarter möts just vid och utanför Degerby färjfäste. Dessa har bildats under olika tidpunkter under årmiljonerna, och då trängt in och undan varann. Där tunneln ska gå finns inga förekomster av den bergart (Gabbro) som finns vid Degerby färjfäste, det är alltså frågan om helt olika bergarter!

Även den väldigt varierande berggrunden i Spetalsund är känd sedan länge, och ett av skälen till att vi tidigt uteslöt en tunnelsträckning just där.

Det vore dessutom ytterst anmärkningsvärt om de jobb Erikssons bolag gjort i Flisö och vid Nötöbron visar på ”likartade upplevelser”. Varför? Jo, därför att Flisö ligger långt inne i zonen med röd granit. Nötöbron å andra sidan ligger djupt inne i zonen med grå granit, tre kilometer från gränsen mellan röd och grå granit. På något sätt får jag bilden av att man dragit lite förhastade slutsatser, möjligen färgade av affärsmässiga hänsyn.

Redan förra sommaren gjorde vi seismiska undersökningar (refraktionsseismik) på de ställen där vi ville veta hur mötet mellan bergarter kunde ha påverkat bergets hållfasthet. Vi var särskilt noga med att mäta kring området där röd och grå ganit möts. Dessa undersökningar visade att inga extrema svaghetszoner, såsom Bengt Eriksson beskriver, kan påvisas i tunnelområdet.

Ett bra exempel på med vilken noggrannhet undersökningarna gjordes är att de har registrerat varenda gräns som finns mellan de olika varianter i den röda graniten som förekommer på sträckan. Dessa mallar exakt med Geologiska Forskningscentralens kartor. Knappast ett sammanträffande. Samma undersökningar gjordes alltså i sundet utanför södra Degerby, och resultaten motsäger det Eriksson lägger fram.

Vi har nu alltså gjort refraktionsseismik. Det finns nu även några fördefinierade ställen där vi kan göra kärnborrningar längs tunnelsträckningen. Detta stod klart för över ett år sen, men pengar fattas för jobbet. Naturligtvis kommer kärnborrningar att göras, bara vi bestämmer oss för var tunneln ska dras!

Det vi däremot nyligen gjorde, är ett mindre dagsjobb uppe på land i Degerby där vi längs en tänkt tunneluppfart borrade några hål där vi kartlade hur långt upp på land bergarterna trängt in i varann och förekomsten av vattenförande skikt. Dessa hål skapar även tre pilothål för de grundvattenmätningar som rekommenderats av Ramboll i den omfattande MKB vi låtit ta fram.

Mig veterligen är FS Links Ab de enda som gjort några som helst mätningar av berggrunden i det område som nu är aktuellt som tunnelsträckning.

Detta alltså fakta i målet, vilket borde vara basen för en diskussion i stället för spekulationer, gissningar och tyckande.

Hasse Holmström

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare