Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan. Detta kan därför inte överlåtas enbart till fysiker, ty det gäller fysiska signalers inverkan på vår hälsa, särskilt barns hälsa, ty barns kroppar och hjärnor absorberar mycket mer strålning än vuxnas.

Anders Gustafsson hävdar i en insändare att inga skador av trådlös teknik konstaterats under gränsvärdet. Ett enda bevis skulle räcka för att påvisa att han har fel. Men flera tusen rapporter visar ju att skador uppstår.

Bland de största studierna på senare tid är National Toxicology Program och Ramazzini-studierna, som bägge visar strålningens samband med cancer, en översikt av läkarna för säker teknologi och de jag tidigare hänvisade till, BioInitaitive samt Pall och en ny EU-rapport.

Det duger alltså inte att hänvisa till Deltour och Benson, och ”myndigheter”. Dessa bedriver själva ingen forskning om trådlösa teknikens säkerhet men litar på en privat 13 personers klubb, ICNIRP i Tyskland. Den gruppen hävdar att strålning under deras gränsvärde inte är farlig, och bortser från att majoriteten av forskarna verksamma på området, de 252 inom ”EMF scientist appeal”, anser att gränsvärdet är mycket för högt och att beläggen växer för hälsorisker, bland annat DNA-skdor och cancer, även långt under den nivå som nu tillåts.

Gränsvärdena är 100.000 gånger för höga, vilket framgår av att också Europarådet i resolution 1815 och Europeiska miljöläkarna förelår gränsvärdet 10 mikrowatt per kvardatmeter på dagen och 1 mikrowatt på natten i stället för det gränsvärde som STUK föreslår, 10.000.000 mikrowatt.

Jag tror mer på dessa industrioberoende forskare och framför allt på väl gjorda forskningsöversikter gjorda av industri-oberoende forskare. Jag tror varken på ICNIRP eller SCENIHR:s vinklade och felaktiga rapporter, skrivna av experter med bindningar till telekombolagen, som SSM, STUK och en del ålänningar tror på.

Om man använder statistik som bevis, så hjälper det föga att allmänt redovisa alla former av cancer i alla delar av hjärnan. Läser man forskning av Philips med flera ser man (i figuren) att den allra mest aggressiva formen av hjärncancer (Glioblastom grad IV) på 20 år ökade 350 procent från 75.000 till 275.000 sjukdomsfall i England i de två hjärnlober som kommer närmast mobiltelefonen. De flesta som studerar kurvorna och kan tänka själv kan dra slutsatser av detta.

Jämför cancer i andra delar av hjärnan. I Frankrike konstaterar Santé Publique France, att glioblastom fyrdubblats på 20 år.

Efter 2014 och i synnerhet sedan 2017 samarbetar jag intensivt med doktor Lennart Hardell. Han är en av världens främsta forskare på mobiltelefoner och hjärncancer och tidigare canceröverläkare vid Örebro centralsjukhus. Tillsammans satte vi i gång den så kallade 5G-appellen till EU.

Hardell drar slutsatser på basen av ytterst tillförlitliga (epidemiologiska) studier av över 7.000 personer varav hälften har och hälften inte har cancer. Han påvisar tydliga samband mellan mobiltelefoner och hjärncancer, varav glioblastom grad IV är den värsta formen.

Slutligen uppmanar jag läsarna att lita mer på Europarådet, 252 forskare från området trådlös teknik och hälsa, 260 vetenskapsmän och läkare (varav över 60 professorer samt flera toppforskare) som undertecknat 5G-appellen till EU. De vet nog mer än en enda tekniker, ingenjör eller fysiker, vars vetande om cellväggars kanaler, elpulser i kroppen och hälsoeffekter av trådlös teknik kan vara något bristfälligt.

Rainer Nyberg

professor emeritus

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Fler insändare