Det är berömvärt att landskapsregeringen lägger en tilläggsbudget för att förhindra ekonomiska skadeverkningar av coronapandemin. Inläggen är många och välvilliga. En del föreslagna åtgärder kommer säkert att ha positiv effekt.

Av debatten i lagtinget får jag dock intrycket att det saknas långsiktighet och att tilläggsbudgeten är en första hjälp, och vad som händer sedan är oklart för de politiskt ansvariga.

Första hjälp måste följas upp med en riktig diagnos för att den fortsatta behandlingen ska ha avsedd verkan och patienten kan återhämta sig. Många påpekar helt riktigt att det uppkomna läget inte kunde förutses och att förloppet är snabbt. Men det är inte helt irrelevant att jämföra de ekonomiska hoten med tidigare erfarenheter.

Åren 1991-1995 djupdök den åländska ekonomin. År 1994 steg arbetslösheten på Åland till tio procent. Skatteinkomsterna sjönk och kommunernas kostnader för utkomststödet steg. Rederiernas lönsamhet försämrades vilket förvärrades av att Slite gick i konkurs år 1993. Byggbranschen gick på knä och köpkraften minskade.

Då möttes krisen med särskilda insatser och ett program för att förbättra sysselsättningen, spara på de offentliga driftskostnaderna samt stimulera marknaden med insatser för byggbranschen i form av tidigarelagda renoveringar och investeringar. Åland gynnades av att ”lamans” effekter nådde Åland senare än resten av landet samtidigt som landskapet kunde dra nytta av uppgången i ekonomin i landet.

De viktigaste erfarenheterna av laman är enligt mig att sysselsättningsinsåtgärder och offentliga investeringar är de viktigaste åtgärderna för att minska förlusterna och långsiktigt dra nytta av krisen. Behovet av att omstrukturera näringslivet och minska olika typer av miljöutsläpp och fossilberoende borde vara en del av de långsiktiga åtgärderna för en återhämtning av ekonomin.

Turismen kunde sannolikt försörja många genom att rikta sig till pensionärerna i vår närmiljö. En målgrupp som inte drabbas av arbetslöshet, kan resa alla dagar och som uppskattar god mat, friskvård och vacker natur.

En lagtingsledamot uttryckte en aning oskuldsfullt att denna kris kommer att gå över och allt återgå till det normala. Han hade ingen grund för detta och vad det normala betyder i detta sammanhang definierades inte.

Hoppas och tro är inte politik. För en parlamentariker är det viktigt att förstå att man bär ett ansvar för alla på Åland. Det är också så att de resurser som landskapet förfogar över är allas. Att tala om landskapets egna pengar är kanske inte det mest adekvata sättet att uttrycka sig.

De pengar landskapsregeringen förfogar över är alla ålänningars pengar. Därför måste varje anslag i tilläggsbudgeten fördelas i stöd av lag eller avtal.

Landskapsregeringen behöver påskynda nödvändiga investeringar, reparera sina tillgångar och strukturomvandla en del verksamheter. Om det behövs så ska landskapsregeringen gå till banken. Avvikande från 1991-1995 är räntan låg och det är inte någon skam att låna pengar. Landskapet har nu ansvaret för att få hjulen att rulla.

Barbro Sundback

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare