I ledaren ”Prioritera hellre än låna” gör redaktören ett försök att förklara varför det är bättre att använda Paf-pengar i stället för att låna pengar för att finansiera den tilläggsbudget som nu klubbats i lagtinget.

Ledaren är inte särskilt övertygande. Den avslutas på följande sätt: ”Blir krisen så långvarig att lån måste lyftas efter det må det vara hänt, men vi är inte där ännu”.

Henrik Herlins prioritering är att landskapet ska tömma sin reserverar och sedan gå till banken när kassakistan gapar tomt. Förslaget är varken intelligent eller hållbart. Alternativet är att låna för att ha kvar pengar i kassan och stimulera landskapets ekonomi för att genomföra nödvändiga strukturomvandlingar.

Att ta lån är inte ett tecken på svaghet eller bristande moral utan en ekonomisk risktagning som bör ställas i relation till låntagarens tillgångar och lånets nytta för ekonomin.

Många högermän i lagtinget saknar i likhet med Herlin en uppfattning om finanspolitikens uppgift och ansvar. Det är inte såsom Herlin påstår att det offentligas främsta funktion är att verka som skydd när behoven är som störst.

I Norden lever vi i så kallade välfärdsstater. Att upprätthålla välfärden är ett kontinuerligt ansvar som gäller alla medborgare i fråga om många olika funktioner. Det är fråga om allt från utbildning, hälso- och sjukvård, arbete, bostad och socialskydd till ren miljö, kulturell mångfald samt säkerhet och allmän trygghet.

Den nordiska modellen finansieras i första hand genom skatter och i mindre grad genom avgifter. Modellen har visat sig mycket uthållig under de ekonomiska kriser som skett efter andra världskriget till våra dagar. Den offentliga sektorn är livsviktig under denna kris och måste prioriteras. Trots krisen ska alla kunna räkna med utbildning, hälso-och sjukvård m.m. tills bättre tider åter randas.

Den ekonomiska recension vi nu är i behöver också behandlas. Det offentliga behöver stimulera efterfrågan eftersom företag och privatpersoner under dåliga tider sparar och väntar med att investera. Offentlig sektor ska därför låna för att dra i gång renoveringsprojekt, miljösatsningar och liknande investeringar för att motverka arbetslöshet och sviktande tillväxt.

Den rädsla och oro som präglar samhällslivet just nu kan av ansvarsfulla politiker dämpas genom snabba åtgärder som både på kort och lång sikt är ekonomiskt förnuftiga.

Den offentliga ekonomin kan inte skötas som ett bolag eller ett hushåll. Finanspolitiken har en mycket vidare funktion som kräver kunskaper utöver de man har som privatperson eller företagare. Möjligheten till krediter gör att offentlig sektor kan expandera sin ekonomi i dåliga tider vilket inte gäller för företag eller hushåll i samma omfattning. Den möjligheten ska man använda sig av för att dämpa recensionens skadliga effekter på ekonomin.

Självstyrelsen ger lagtinget möjligheter som i dag inte utnyttjas fullt ut. Att ta lån är inte farligt men riskerna bör värderas och lånets nyttan beskrivas. Att göra som i USA är riskfyllt. Deras stödpaket kommer att resultera i en massiv statsskuld i ett land som redan är överskuldsatt och som saknar den sociala trygghet som välvärdstaten garanterar enskilda personer också under svåra ekonomiska tider.

Vi i de nordiska välfärdsstaterna kommer antagligen att klara oss betydligt bättre än världens rikaste nation. Som så ofta krävs det dock kunskap, samarbete och långsiktighet.

Barbro Sundback (S)

Ålandstidningens ledarskribent Henrik Herlin svarar:

Barbro Sundback upprepar min poäng att varje lån bör vara en avvägning där flera faktorer tas i beaktande. Jag poängterade också att det i nuläget inte är ett enkelt val att ta lån eller ej, men resonerade mig fram till att det mest ansvarsfulla gentemot medborgarna är att använda de reserver som finns och att göra omprioriteringar jämfört med tidigare planer.

Med omprioriteringar menar jag just det. Medan Barbro Sundback tycks anse att det offentliga bör göra allt det man tidigare planerat och dessutom ge alla de stöd som nu föreslås anser jag att man bör flytta resurser till de områden där de behövs bäst. Det går att rangordna det offentligas uppgifter, även om Sundback påstår – nej, tvärsäkert fastslår – något annat, och i den ordningen är upprättandet av skyddsnätet den allra främsta.

Frågorna om i vilken utsträckning det offentliga bör stimulera efterfrågan, samt välfärdsstatens natur, är helt andra diskussioner, och därför kommenterar jag inte resten av insändaren.

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare