Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande. Instuderingen har inletts och fortsätter i augusti med rätt omfattande höranden gällande lagförslagen om distansundervisning, säkerhetstjänster och polislagen. En intressant höst väntar lagtinget.

Den första ärendekategorin är en slags typ av automation i hur betänkanden utformas. Till den hör lagförslag eller framställningar som egentligen saknar ett reellt värde i sig för hur ålänningens vardag kommer att påverkas. Eller, vad sägs om föreskrifter som gäller internationella transporter av gods på järnvägar inom EU? Inte särskilt relevant trots att det funnits räls under gruvdriften på Nyhamn.

Den andra kategorin är ärenden som har ett stort självstyrelsepolitiskt värde. Hit räknas de propositioner som gäller ändring av självstyrelselagen avseende avräkningsgrunden, det vill säga den del av statsbudgeten som ska tillfalla Åland. Populärt talar man om klumpsumman som nu föreslås höjas till 0,47 procent.

Meningen är att det nya avräkningssystemet ska ge Åland en rättmätig högre andel genom att den åländska befolkningen proportionellt ökat mer i förhållande till befolkningstillväxten i övriga Finland. I och med den ekonomiska recessionen på grund av rådande pandemi, kommer utfallet inte bli i enlighet med de bästa scenarierna, men i det långa loppet tror vi ändå att Åland kommer att gynnas av det nya systemet.

Den tredje kategorin av ärenden i lag- och kulturutskottet kan vi kalla ”nära din vardag”-lagförslag. Jag lyfter särskilt tre sådana. Den första är den nya lagen mot diskriminering. Lag- och kulturutskottet ansåg att arbete för att motverka diskriminering är viktigt och att processen på arbetsplatsen och i offentliga miljöer är avgörande för att synliggöra dolda fördomar. Varje människa ska behandlas med respekt genom att tillmätas lika värde oberoende av tillhörighet.

Det andra lagförslaget i kategorin är lagen om rätt till ersättning vid olyckor som omfattas av Räddningslagen. Enligt lagförslaget ska nu alla frivilliga brandkårister som deltar i ett uppdrag få ersättning för skador som uppkommit genom olycksfall. I samband med utskottsbehandlingen uppdagades även att den som på eget initiativ medverkar till att förhindra att till exempel en brand sprider sig och i den händelsen skadar sig exkluderats från rätten till ersättning. Enligt rikets lagstiftning är man ersättningsberättigad, men motsvarande skrivning har förvånande nog inte upptagits i den åländska räddningslagen. Utskottet bad regeringen återkomma med ett nytt lagförslag där detta missförhållande utan fördröjning rättas till.

Till sist nämnder jag lagförslag som föranleds av pandemin. Ett lagförslag gällande införande av distansundervisning i grundskolan höstterminen 2020 behandlades kort före sommaruppehållet för en vecka sedan. Nu kan distansundervisning ges med lagstöd. Ett motsvarande lagförslag ska behandlas i september.

Som bekant får vi ju en helt ny lag om barnomsorg och grundskola från och med nästa årsskifte. I lagarna uttalas med all önskvärd tydlighet att eleverna, trots att de inte är fysiskt närvarande i skolan, ska erbjudas skollunch alla dagar. Det ansvaret undslapp många kommuner under våren, tyvärr. Skolan på Åland ska vara demokratisk i alla avseenden.

Om du under regniga dagar eller bara annars vill bekanta dig med aktuella ärenden i lag- och kulturutskottet vid Ålands lagting rekommenderar jag att du går in på lagtingets hemsida och skrollar lägst ner till fliken med utskottets namn. Där hittar du intressant läsning när sommardeckarna börjar tryta. Ha nu en riktigt skön och exceptionell sommar alla!

Rainer Juslin (Lib)

ordförande i lag- och kulturutskottet

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare