Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas. Denna situation hotar värden som demokrati och humanism och får sitt kanske mest doktrinära uttryck i vår tids snart enda fråga, klimatet förstås. En ödesfråga förvisso, men mer mångfacetterad än falangisterna vill tro och ignorans kan vara komfortabelt men är katastrofalt som strategi.

Men vetenskapsmännens opinion? The Guardians redogörelse för detta vetenskapliga underlag för Madrid-konferensen framgår att världen måste sänka de fossila utsläppen med drygt 7 procent per år i tio år.

Det innebär en dryg halvering vilket tyvärr inte miljöfordon eller flygskräck råder bot på utan innebär att man de facto får ge upp mycket av befintligt grundläggande välstånd; knappt någon utvecklad nation har ens teoretisk kapacitet för det, än mindre modet. Här kunde en humanbaserad nyttokostnadsanalys innebära en balanserande kompromiss.

I det miljömedvetna Norge med sin superetiska oljefond planeras en kraftig ökning av oljeproduktionen på kort sikt – Iran bombade saudiska oljekällor men det lär inte hända Norges – och i i-länder som Japan och Tyskland avser man att förbli kolbaserade under lång tid.

Efter Paris 2015 fanns naiv optimism men utsläppen har ökat med 4 procent sedan dess. Återstår ungefär Afrika, Asien och Latinamerika som huvudsakligen är underutvecklade och då inte bör emittera mycket. Utsläppens storlek och utveckling i till exempel Kongo-Kinshasa är varken kända och intressanta för någon berörd.

En halvering av utsläppen skulle för Afrika och Sydasien innebära att den lilla nytta de nu fått av globaliseringen skulle berövas dem. Dessa svaga nationer skulle inte acceptera nykolonial extrem fattigdom utan våld, revolutioner, svält och krig som följd; moraliskt oacceptabelt och en därmed berättigad negativ ekonomisk effekt för i-världen.

En eloge till den nya brittiska regeringen för helt fossilfria nya bilar om fem år; inte för att det är realistiskt eller ens har någon effekt men signifikativt nog blir hyckleriet här uppenbart.

Och vetenskapen? Inom andra discipliner bedömer många FN:s ståndpunkt som varken önskvärd eller realistisk. Nya Zeeland är ett gott exempel.

Det skulle vara lättare att leva med klimatinriktad retorik om åtminstone ekonomi och moral kunde hanteras: Ekonomierna i dag liknar inte Sovjets utan 80 procent av BNP är teoretiskt icke-industriell vilket innebär att inte all form av tillväxt är materiell.

Åsikten att den bästa klimatåtgärden är att inte reproducera sig har rent logiskt moraliska konsekvenser för deras egen och andras existens. Här någonstans blir diskussion omöjlig då denna ”utilitaristiska” teleologi inte är human och här ger jag upp.

Peter Andersson

Coronapandemin hotar förutom vår hälsa även vår grundläggande utkomst, finländskt arbete. Det största hotet för företagen är nu att kassaflödet sinar, vilket man inte löser enbart med statens omfattande stödåtgärder.

I fredagens Ålandstidingen under rubriken Lokalbörsen ligger Eckerölinjens aktier mellan 50 och 55 euro. Enligt förvaret i Ålandsbanken ligger värdet på 640/16, alltså 40 euro per aktie. Vilket är det rätta?

Lars Gustavsson

Ett stödpaket för permitterade på Åland i coronatider är ett utmärkt förslag från vår regering.

I ledaren ”Prioritera hellre än låna” gör redaktören ett försök att förklara varför det är bättre att använda Paf-pengar i stället för att låna pengar för att finansiera den tilläggsbudget som nu klubbats i lagtinget.

Scouterna har aktivt följt medberedningen avFinlandsmodellenför hobby- och fritidsverksamhetsom planerasvara klari samband medvårensramförhandlingar.Speciellt nu närhobbyverksamhetengörs på distansärbetydelsenavfritidsaktiviteteribarnsoch ungasva

Land efter land kröns med virusets krona, omringad är hela jorden.

Inlåstahemma med bredband och skärmar sköter vi nu våra ”borden”.

Fienden, osynlig, listig och tystklamrar sig fast vid vår lunga.

Under rubriken ”Finlands bank spår recession” (18.3) rapporteras: ”Finlands bank skriver i sin prognos att tillväxttakten avtog redan i fjol till följd av minskad konsumtion".Banken bekräftar därmed officiellt att den finska konjunkturcykeln varit

Efter att ha tagit del av informationen angående havsplanen på ett av tjänstemännen ordnat möte, kan åtminstone följande synpunkter klarläggas.

Det är berömvärt att landskapsregeringen lägger en tilläggsbudget för att förhindra ekonomiska skadeverkningar av coronapandemin. Inläggen är många och välvilliga. En del föreslagna åtgärder kommer säkert att ha positiv effekt.

Innehållet i Mikael Lagströms insändare ”Så väl klarar de unga och de friska coronasmitta” den 21.3 framför ett resonlig och balanserat resonemang.

Vi har fått rekommendationer av olika slag. Det viktigaste för att hindra smittspridning är att undvika sociala kontakter.

Regeringen tänker använda överskottet från Pafs verksamhet till att stöda det åländska näringslivet under coronakrisen.

Finland regering har infört undantagstillstånd i landet enligt beredskapslagen för att hindra ett snabbt förlopp av coronapandemin. Alla har vetskap om hur smittan erövrat land efter land. Rubrikerna talar sitt klara språk: katastrof.

Fler insändare