För den som går ner i arbetstid för att vårda en anhörig, blir den pensionsgrundande inkomsten lägre, och det arvode man får som närståendevårdare är inte heller pensionsberättigat.

För dem som redan är pensionärer när de blir närståendevårdare blir livssituationen en helt annan än då man lever två personer på lika villkor i hushållet. Det är tungt att vara på jobb 24 timmar i dygnet. Och det är påfrestande att få göra avkall på sina egna intressen och sitt eget liv, för att bistå en anhörig i dennes behov av hjälp och assistans.

För många äldre närståendevårdare innebär det att man själv blir sjuk och beroende av vård betydligt tidigare än som skulle varit fallet om man fått (kunnat) avstå från att vårda sin anhöriga. För det sociala trycket är stort. Man förväntas ställa upp och ta hand om den andra parten, även om man själv inte är så mycket friskare.

Är den man vårdar så sjuk, eller man själv inte orkar vara vårdare tre veckor i månaden utgår ingen ersättning för närståendevård. Enligt bestämmelserna har man rätt till avlastning en vecka per månad, för att få ersättning som vårdare. Orkar man bara med två veckors pass, det vill säga två veckor hemma, två veckor på anstalt, utgår ingen ersättning alls.

Anstaltsvården är heller inte gratis. En del har inte råd att ha sin sjuka anhöriga intagen på ett vårdhem, därför att den vårdbehövande har en större pension, och den av parterna som är hemma är i behov av en del av den pensionen för att klara av sin ekonomiska livssituation. Det här är heller ingenting som diskuteras av politikerna.

Ansökan om ersättning för närståendevård ska också göras i förväg, när behovet uppstår. Om man står mitt uppe i en livskris där den ena parten är mycket sjuk, och i behov av hjälp med det mesta inklusive resor utom Åland för behandlingar, kan det vara svårt att också komma ihåg att anhålla om ersättning som närståendevårdare.

Om man kommer i efterhand och begär ersättning beviljas det inte, med hänvisning att man skulle anhållit om ersättning när behovet uppstod. Man tycker ju att vårdpersonal skulle kunnat upplysa den vårdande om möjligheten att söka stöd, när man kände till situationen, men det ingår tydligen inte i personalens uppgifter.

Vill man även i fortsättningen ha denna för samhället synnerligen billiga vård, bör man nog se över reglerna för att göra det möjligt för en närståendevårdare att också kunna leva sitt eget liv på sidan om uppgiften som vårdare. I annat fall bör nog samhället räkna med att ta hand om fler åldringar i ett betydligt tidigare skede än i dag.

Runa Lisa Jansson

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Fler insändare