Med anledning av styrelsens för KST svar på styrelsens för ÅHF öppna brev behövs ett klargörande kring lagligheten i vår verksamhet på Fixtjänst.

De personer som har sysselsättningsstöd via KST (fd Omsorgsförbundet) har det via en annan lagstiftning än våra skyddsarbetstagare, nämligen handikappservicelagen eller specialomsorgslagen. De som har sysselsättning hos oss har det enligt socialvårdslagen. Servicen ges alltså med stöd av helt olika lagstiftning och ger därför olika rättigheter.

Det är inte ovanligt att liknande service ges med stöd av olika lagar, exempel på service som kan ges med stöd av olika lagar är färdtjänst, hemtjänst och rätten till personlig assistent.

Praxis är (eller har varit) inom socialservicen i kommunerna att ge stöd enligt den lag som först tillåter stödet, dvs i första hand socialvårdslagen, i andra hand handikappservicelagen, i tredje hand specialomsorgslagen.

Till exempel har personer med osynliga funktionsnedsättningar nästan uteslutande stöd enligt socialvårdslagen, vilket inte ger stöd i samma utsträckning som handikappservicelagen.

KST påpekar orättvisan i att många personer med funktionsnedsättning inte får lön för sitt arbete medan några får det, men det finns ingenting som hindrar att man ger samtliga grupper sysselsättning enligt den praxis som gäller i de fallen socialvårdslagen ger mindre stöd än de andra aktuella lagarna. Det är heller inte olagligt att ge mer service än vad lagen kräver. Tvärtom ger den nya socialvårdslagen större möjligheter att sätta individen i fokus, och titta på helheten för var och en, allt efter individens behov. Det är inte bara möjligt, det är i själva verket ett uttalat syfte med den nya lagen.

Rätten till sysselsättning regleras även i den år 2016 av Ålands lagting antagna Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättnings 27:e artikel.

Cita Nylund

Verksamhetsledare, Fixtjänst

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare