Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen. En havsplan ska, som namnet antyder, omfatta landskapets kusthav och inte fokusera på skärgården med dess 800-åriga kulturlandskap och traditions- och rättsordning.

Planerar man för skärgårdssamhällena, deras invånare och nedärvda rättigheter, eller för en expansiv kategori exploatörer och nyttjare? Vem ska ha sista ordet när det gäller skärgårdens produktionsresurser, land och vatten?

På vilka lagliga grunder genomförs projektet i dess nuvarande utformning, med planering av privatägda vattenområden i skärgården? Största delen av skärgårdens fiskevatten är samfällt ägda byavatten eller skiftade privata vatten. På vilket sätt avser man att kompensera nuvarande vattenägare för förlusten av lagvunna rättigheter baserade på en rättsordning som har sina rötter i 1300-talets bysamhällen?

Tankarna kring samordning med motsvarande planering i riket, ger klara indikationer på vilka politiska ambitioner som är vägledande för projektet: en smygsocialisering av skärgårdssamhällenas nyttjande- och ägostrukturer! Facit av motsvarade delreformer ser vi i fastlandssidans skärgårdar där nyttjanderätten till fiskresursen fördelats på allmänheten i form av fritt fiske för alla, medan ansvaret för fiskpopulationerna fortsatt ligger hos de gamla vattenägarna. Spåren förskräcker.

Vad gäller den allmänna andan i planeförslaget, framstår syftet klart: att skapa en ökad tillgänglighet för icke-skärgårdsbor med friluftsliv, båtsport och olika vattenaktiviteter som särintressen. Bevarandeintressena kring genuina natur- och vattenmiljöer i kombination med traditionsenliga bebyggelsemönster får stå tillbaka för olika former av teknisk exploatering.

Ännu finns områden i ytterskärgårdarna som undgått nya farledsdragningar och oplanerad fritidsbebyggelse, och som fungerar som andningshål för skärgårdsbor i en allt mer teknifierad och digitaliserad vardagsmiljö, och där de kan återuppleva sina förfäders vardagsslit i en lättsammare form i gamla jakt- och fiskestugor.

Dessa skärgårdsrefugier vore värda att bevaras i sin mest ursprungliga skepnad i en havsplan med fokus på de genuina värdena av mångformig natur till lands och i vattnen. Låt dem inte bli lekparker för urbana snabbkonsumenter.

Johan Franzén, Mats Mattsson, Bertil Sundblom, Berit Sundblom

Bänö, Föglö

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare