Jag undrar hur mycket Rainer Juslin och andra politiker har granskat tunnel MKB:n? Det behövs ingen avancerad matematik för att räkna på mängden bergmassor. Tunnelns längd gänger tvärsnittsarean ger volymen.

Massivt berg väger 2,7 ton per kubikmeter. I utredningen har man räknat med vikten av sprängsten som inkluderar all luft mellan stenblocken. Där har man tagit 1,8 gånger volymen vilket alltså blir fel.

Något som varje person på Åland kan se med egna ögon är, att färjelägena i Degerby och Svinö inte är anpassade till vanliga lastfartyg, som skulle kunna lasta sprängsten. Därmed faller utredningens resonemang kring transporterna helt frånsett möjligheterna att få tag på lämpligt tonnage.

Att sedan driften av tunneln med belysning, ventilation och pumpar kräver en massa energi, i storleksordningen kanske hälften av en färja glömmer man. Till det kommer bilarnas energiförbrukning. Inget av detta har granskats i MKB:n.

Kostnadskalkylerna har jag inte gått in på mer än att jag anser att det inte finns någon seriös kalkyl. Problemen med sprickzonerna har inte behandlats. Det förvånar mig att politikerna så lätt går på populistiska lösningar utan att beakta verkligheten och sätta sig in i fakta.

Åländska politiker svävar inte i det blå men gräver tydligen gärna ner sig i tunnlar. Därifrån har man svårt att få någon överblick.

Därmed avslutar jag debatten för den här gången.

Jan Grönstrand

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare