Med hänvisning till Anders Erikssons (ÅF) valannons i Ålandstidningen den 5 oktober, där han framför sin vilja att föra en seriös näringspolitik.

En granskning av hur Anders skött näringslivsfrågor under sin tid som ansvarig politiker är nog på plats.

• Före Åland anslöt sig som medlem i EU hade Åland ett transportstöd som kunde erhållas för att kompensera merkostnader för transporter till och från Åland, samt mellan fasta Åland och skärgården. Detta stödsystem bevakades dock inte, och togs således bort.

• Hur gick det till när lantbrukets stödsystem för Ålands del förhandlades fram? Inte kan det väl vara så att Åland i dag betalar delar av lantbruksstöden ur egen ficka i stället för att dessa pengar kommer från den finska staten? Och vem deltog i dessa förhandlingar?

• Då Algots varv lade ner sin verksamhet, vem satt då som både styrelseordförande och näringsminister?

• Skärgårdsflyg avvecklades. Vem satt då som näringsminister?

Jan-Erik Ekström

 

Anders Eriksson (ÅF) svarar:

Det är riktigt att det fanns ett transportstöd före EU-medlemskapet. Transportstöd hör till kategorin ”förbjudna statsstöd inom EU” så därför försvann transportstöden olyckligt nog.

Trots det kämpade vi på och fick bland annat tillstånd för olika specialstöd, till exempel ett speciellt stöd för kalk som var godkänt av miljöskäl. Efterföljande regering valde dock att inte driva de frågorna vidare.

I självstyrelselagen 18 §, som tar upp landskapets lagstiftningsbehörighet, lyder punkt 15: jord- och skogsbruk; styrning av lantbruksproduktionen. I 27 § tas rikets lagstiftningsbehörighet upp, och där lyder punkt 15 så här: priset på lantbruks- och fiskeriprodukter samt främjande av export av lantbruksprodukter.

Den här gränsdragningen var rätt klar före EU-medlemskapet. Men efter vi blev EU-medlemmar flöt begreppen pris och styrning ihop. Det har lett till många och långa förhandlingar mellan riket och Åland.

Som en del av förhandlingarna två år efter jag slutat tog landskapet över utbetalningarna av LFA-stöden. Värt att nämna är ändå att vi under min tid lyckades få EU-kommissionen att förstå att vi behövde ha ett speciellt stödpaket som kompenserade de stora konkurrensnackdelar Åland har i jämförelse med omkringliggande regioner, det vill säga småskaligheten och transportkostnaderna. Åland hade just därför under min tid som jordbruksansvarig 30 procent högre stöd än Finland.

Om det är det som frågerställaren inte tycker om så kan han känna sig nöjd i dag, för nu har Åland inte ens samma stödnivå som Finland.

Med Algots varv är det troligtvis Alandia Yards som avses. Som styrelseordförande satt Gunnar Lundberg. Gunnar meddelade mig samma dag som de på grund av akut likviditetskris var tvungna att lämna in konkursansökan att de skulle göra så. Då fanns det inte längre några möjligheter för LR att vidta åtgärder.

Skärgårdsflyg avvecklades i april 2002, ansvarig minister var Ritva Sarin Grufberg.

Trots att frågorna är lite förvirrande förstår jag att frågeställaren vill uppmärksamgöra och hjälpa min kampanj och det är jag förstås tacksam för.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare