Med tanke på kritiken mot landskapsregeringens beslut att välja att finansiera en biogasanläggning vid Svinryggens deponi framom Ålandskomposten är det viktigt att notera följande fakta:

• Ålandskomposten hanterar slaktrester och andra animaliska biprodukter som innebär en risk för spridning av sjukdomar. Hanteringen måste därför ske i enlighet med EU:s biproduktförordning.

• Ålandskompostens hantering av animaliska biprodukter i sin anläggning förutsätter enligt biproduktförordningen att landskapsregeringen godkänner anläggningen och ger tillstånd för verksamheten.

• Ålandskomposten släpper ut olika förorenande ämnen i omgivningen. Bolagets verksamhet förutsätter därför också ett miljötillstånd av ÅMHM.

• Ålandskomposten saknar godkännande av sin nya trumkompostanläggning i och med att högsta förvaltningsdomstolen inte beviljade bolaget tillstånd.

• Ålandskomposten saknar också miljötillstånd i och med att Ålands förvaltningsdomstol inte beviljade bolaget miljötillstånd.

• Ålandskompostens tidigare komposteringsmetod och -anläggning har inte uppfyllt EU:s smittskyddskrav, vilket landskapsveterinären har konstaterat redan 2008 och livsmedelssäkerhetsverket Evira har bekräftat i sitt utlåtande till landskapsregeringen 2015.

• Även JO har i sitt beslut 31.12.2015 konstaterat att verksamheten stred mot biproduktförordningen.

• Ålandskomposten har drivit sin verksamhet för fullt trots att bolaget inte har haft miljötillstånd sedan 2011, den nya anläggningen saknar godkännande och verksamheten åtminstone tidigare har skett i strid med biproduktförordningen.

• Polisen utreder om Ålandskomposten har begått brott genom att driva sin verksamhet i strid med biproduktförordningen.

• Polisen utreder om Ålandskomposten har begått brott genom att driva sin verksamhet utan miljötillstånd.

• Riksåklagarmyndigheten överväger huruvida de beslutsfattande tjänstemännen vid landskapsregeringen ska åtalas till följd av att de låtit Ålandskompostens verksamhet fortgå trots att den har stridit mot biproduktförordningen.

Vi tror att de flesta som är insatta i ärendet är nöjda över att landskapsregeringen valde Svinryggens deponi.

Benny Klingberg

Torsten Mattsson

Bengt Karlsson, vd för Ålandskomposten, svarar:

De påstående som framförs innehåller flera sakfel och missuppfattningar. Det är inte möjligt att bemöta dessa påståenden som är ägnade att skada företagets rykte och verksamhet.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare