Öppet brev till Landskapsregeringen

Ab Lantbruk köper upp och exporterar konventionellt odlat spannmål från åländska spannmålsodlare totalt ca 8.000 ton per år. Spannmålen torkas dels på gårdarna och dels i Lantbruks tork i Färjsundet. All spannmål exporteras via torken i Färjsundet. Torken är byggd 1964 då även landskapet anlade hamnen i anslutning till torken. Hamnen består av en enkel kaj, som i brist på underhåll alltmer fått förfalla och som idag inte uppfyller rimliga krav på vare sig angörning eller förtöjning.

All spannmål exporteras på fartyg. Att transportera den åländska spannmålen på långtradare innebär sammanlagt över 200 bil och släp -kombinationer under en ca. 6 veckors period, och skulle betydligt fördyra transporterna.

Det begränsade djupgåendet invid kajen har gjort att exporten skett med ett mindre fartyg. Detta fartyg har av olika orsaker inte funnits till vårt förfogande när säsongen startade och motsvarande fartyg har inte kunnat uppbringas på marknaden. Lantbruk anlitar därför i dag ett större fartyg med ett större djupgående. Av fartygets lastkapacitet kan Lantburk i dag utnyttja blott ca 60% på grund av vattendjupet vid kajen. Lantbruk tvingas likväl erlägga full hyra för fartyget, något som i sin tur inverkar på det pris de åländska odlarna kan få för sitt spannmål.

För att trygga exporten av åländskt spannmål framöver och skapa konkurrensneutralare villkor för de åländska odlarna anhåller Ab Lantbruk att Landskapsregeringen redan i inkommande tilläggsbudget anslår medel för att fördjupa hamnen och iståndsätta kajen invid spannmålstorken i Färjsundet.

Nina Nyman-Johansson, VD

Ab Lantbruk

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare