Vi pensionärer får se vår köpkraft försämras hela tiden, och regeringen gör ingenting för att förbättra den heller. När arbetstagarna talar om 2 procent lönökningar, får pensionärerna i bästa fall 0,45 procent förhöjning av pensionen. Men kostnaderna stiger också för pensionärer, på samma sätt som för löntagare. Hyror, mediciner och övriga konsumtionsvarors pris höjs nu som då, och för pensionärerna gäller bara att dra åt svångremmen för att få pensionen att räcka till det nödvändigaste.

Man ser det också i skattehänseende. Hushållsnära arbetskostnader som tidigare varit avdragsgilla, godkänns inte längre av skattemyndigheten och på så sätt stiger också skatten för pensionärerna. Sedan talar politikerna gärna och länge om att pensionärer skall bo hemma till allt högre ålder, men i verkligheten är det en utopi, när gräsklippning , husmålning och annat underhållsarbete inte längre räknas som hushållsnära tjänster.

I dessa pandemitider har man ju kunnat räkna med att arbetskraft finns tillgänglig för mycket av det arbete som pensionärer inte längre orkar göra, men då kostnaderna blir oöverkomliga har mycket av det som bort göras, blivit ogjort. Hur tänker politiker egentligen? I Sverige utökar man möjligheten till avdrag, just för att ge fler möjligheter till arbete, samtidigt som det hjälper äldre och handikappade att bo längre hemma. Här drar man i stället ner på avdragsmöjligheterna just när de behövs som allra bäst.

Bästa lagting och landskapsregering, vi har egen lagstiftningsbehörighet på Åland när det gäller avdrag i kommunalbeskattningen. Utnyttja den nu, när den behövs som bäst.

Runa Lisa Jansson

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare