I tilläggsbudgeten, som även ska ligga till grund för budgeten 2021, skrev vi om ett finansieringsglapp om cirka 30 miljoner och skrev: ”utskottet är enigt i fråga om att landskapsregeringen i sitt förslag till budget för 2021 behöver redogöra för hur man avser hantera de ekonomiska utmaningarna på såväl kort som lång sikt”.

Vi skrev också att ”Utskottet anser att landskapsregeringen bör fokusera på att sänka arbetslösheten och höja BNP till samma nivå, som före pandemin, inom en rimlig tidsperiod.”

Åland har alltså tre problem: Ett finansieringsglapp om 30 miljoner, en historiskt hög arbetslöshet och ett historiskt ras i BNP. Ett ”spännande läge” för en finansminister.

Och så får vi ett nytt ekonomiskt system 2021, då en stor del av skatteavräkningen är våra egna verkliga debiterade skatter. Vi har större möjlighet att påverka, men det ställer större krav på den ekonomiska politiken och på våra prognoser.

Nu ger ÅSUB arbetslöshetssiffror två gånger per månad, och två konjunkturprognoser per år, men det görs ännu inte prognoser över skatteavräkningen. Ålands ekonomi avviker väsentligt från Finland, så de är viktigt att Åland gör egna prognoser. ÅSUB bör komma med detta verktyg snarast möjligt - mycket viktigt för finansministern.

Vissa ställer allt hårdare krav på budgetunderskottet. Även vi från Åländsk demokrati anser att det är en självklarhet att ha en budget i balans och det fanns i vårt första partiprogram, men då hade vi ingen pandemi. Nu ligger Åland på akuten. Läget ser ut att vara under kontroll, men även om man hade en operation inplanerad, så passar men inte på bara för att patienten råkar befinna sig på sjukhuset. Det som var bra för ett år sedan, eller fem år sedan, är inte optimalt just nu. Man ska inte utföra inplanerade operarationer på akuten.

I Vihriälä-rapporten, som riksregeringen tog fram föreslogs tre faser:

1. Att minimera skadeverkningarna.

2. Att stimulera ekonomin för att uppnå en snabb återhämtning.

3. En åtstramning och troligen skattehöjningar för att betala nya lån.

Enligt ÅDs mening måste vi nu fokusera på rehabiliteringen, vilket inom ekonomin innebär fokus på att sänka arbetslösheten och återhämtning av ekonomin. Detta med en stram kontroll av de normala verksamhetskostnaderna. De kan fortsätta med samma osthyvel, det vill säga att skära ett belopp som motsvarande personalkostnader för två eller tre veckors avlöning, men det behöver ju inte vara personalkostnader.

Nu har BNP/capita rasat med 25 procent på Åland. Nu måste vi vänta på att den återfått sin tidigare storlek.

Med utökade skolningsprogram, sysselsättningsåtgärder, olika stöd, tidigareläggning av projekt, mindre och snabba projekt så kommer arbetslösheten stegvis att minska och BNP kommer att öka. Det är en så kallad utmaning som kostar!

Euro-länderna ökar sin skuldsättning med 15 procent av BNP i år. Ålands underskott är cirka ca 6 procent. I Finland halveras underskottet 2021.

Och på Åland? Vi får en ”puckel” i intäkterna vid övergången till nytt skattesystem, kanske 20 miljoner. Det kunde då innebära 42 miljoner – puckeln. Kanske - 20 miljoner. Men arbetslösheten har ökat trefalt och BNP-raset är tre gånger större än i Finland. Vi har dock en fördel då vi går in i krisen utan lån, och vi från ÅD är mentalt förberedda på att lånen utökas med 40 miljoner nästa år – för Ålands bästa - men att vi kanske bara använder 40 miljoner av lånefullmakten. Det blir värre ännu innan det blir bättre.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati

Medlem i finans- och näringsutskottet

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Fler insändare