Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

Kommunerna har hand om hela den sociala sektorn, dit barn- och äldreomsorg och barnskydd hör. Kommunerna ansvarar för grundskolan. Kommunerna sköter kommunaltekniken: Vattendistribution, avloppsledningsnät och avloppsreningsverk.

Kommunerna skapar förutsättningar för att näringslivet ska fungera så bra som möjligt, till exempel genom att tillhandahålla områden för hamnar, industrier och olika typer av arbetsplatsområden.

Hur sker finansieringen? Landskapets budgetomfång uppgår till nästan 380 miljoner euro medan kommunernas utgör 230 miljoner euro. Av landskapets budget går 22 procent till Ålands hälso- och sjukvård, som har en budget om 90 miljoner euro.

Under tiden 2009 till 2018 har landskapsandelarna till kommunerna minskats från 42 miljoner euro till 33 miljoner euro per år. I dag är detta enbart 9 procent av landskapsbudgeten.

Nya uppgifter har lagts på kommunerna utan att kommunerna kompenserats av landskapet. Nyligen överfördes långvården till kommunerna.

Sedan år 2000 har antalet vårddygn vid ÅHS minskats från 80.000 till 25.000 år 2017. Så kallade klinikfärdiga patienter skickas till kommunerna. Gullåsen har stängts. Grelsby sjukhus är sedan länge stängt. Demensavdelningen vid ÅHS har stängts.

För Gullåsens del kan ytterligare belysas: Fram till år 2013 deltog kommunerna i finansieringen av Gullåsen men då valde landskapsregeringen att dra in kommunernas landskapsandelar. I stället skulle landskapet handha finansieringen. Därpå överfördes Gullåsens verksamhet i sin helhet på kommunerna!

Den psykiatriska vården har minskats till en tredjedel medan den somatiska vården vid ÅHS har stått vid lag. Landskapets medel måste framöver fördelas dit där servicen sker!

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare