Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor. Därför anser jag det nödvändigt att klargöra två grundläggande fakta som är viktiga att känna till när man debatterar arbetsmarknadsfrågor.

Stommen i vårt system utgörs av en arbetslöshetsförsäkringspremie som avdras/betalas från allas våra löner och arvoden (1,25 procent år 2020). Likväl betalar även arbetsgivarna sin andel av dessa premier (0,45 procent). Dessa premier berättigar till en grunddagpenning för varje löntagare (33,66 euro per dag).

De löntagare som tillhör ett fackförbund är även medlemmar av en A-kassa. Vid arbetslöshet erhåller de fackligt anslutna denna grunddagpenning, plus den del som de betalt själva i och med sitt medlemskap i A-kassan, den så kallade inkomstrelaterade delen. Oberoende av om löntagaren är förmånstagare hos AMS eller en A-kassa är således grunddelen finansierad av arbetsmarknadens parter.

Denna grunddel fördelas sedan via statens finanser till dem som är berättigade till stöd för att skapa stabilitet i samhället. Allt bygger på lag.

Ett annat faktafel jag hört talas om är att de fackliga organisationerna skulle ha undantag från skatteregler, som påstås gynna dem. Fackförbunden definieras som allmännyttiga samfund, precis som till exempel Röda korset, Mannerheims barnskyddsförbund eller Företagarna i Finland. Dessa föreningar omfattas alla av samma skatteregler.

Villkoret för att definieras som allmännyttig innebär givetvis att föreningen är registrerad och organiserad, olika löst sammankopplade intresseklubbar räknas inte hit. Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer räknas för löntagarnas del som utgifter för inkomstens förvärvande och är därmed enligt lag avdragningsbara i beskattningen. Även arbetsgivarna kan göra avdrag på sina egna medlemsavgifter till en arbetsgivarorganisation.

Eftersom Finland i decennier haft koalitionsregeringar har även konsensus rått kring dessa arbetsmarknadsparternas skatteavdrag. Det unika sätt vi organiserar arbetsmarknaden i Norden skapar dynamik och stabilitet på arbetsmarknaden. Det är en viktig tillväxtfaktor i ett litet exportberoende land som Finland.

Den nordiska modellen är det bästa systemet, vilket vi märkte senast i och med finanskrisen 2008. The Economist kallade den till och med för ”The New Supermodel”.

En förutsättning för den nordiska modellen är att arbetstagare och arbetsgivare är organiserade. Då kan vi tillsammans till exempel arbeta fram modeller för rörlighet på arbetsmarknaden. I Finland har dock utvecklingen varit sådan att EK-Finlands näringslivs tidigare chef Lasse Laatunen uttalade sig bekymrat i januari om situationen.

Han beklagade sig över att partipolitik blivit en del av arbetsmarknadspolitiken, och konstaterade att arbetsgivarsidan gjort sig skyldiga till detta i större utsträckning än arbetstagarsidan. Med detta vill jag betona att det är viktigt att göra skillnad på partipolitik och arbetsmarknadspolitik.

I Norden har vi de bästa förutsättningarna för att lyckas ta oss ut ur denna kris. En faktabaserad och saklig debatt gör arbetet lättare. Det är möjligt att vi om tre månader fortfarande befinner vi oss i slutet på början av denna kris. Därför måste vi försäkra oss om att våra välfärdssystem ger stöd på ett rättssäkert och hållbart sätt.

Elin Sundback

fackligt ombud

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare