I december 2018 skrev finans- och näringsutskottet följande i sitt betänkande om budgeten för 2019: ”under utskottsbehandlingen har det framkommit att specialpedagoger skulle kunna vara en resurs till att utveckla skolornas och lärarnas kunskaper för dessa elever. (Elever med särskilda behov) Utskottet har också erfarit att arbetet med att samordna skolpsykologer har tagit steg framåt, att fortbildning för lärare kommer att genomföras och landskapsregeringen ser över möjligheten att ordna specialpedagogutbildning genom Högskolan på Åland, då denna utbildning endast finns i Sverige.”

Vart har det arbetet tagit vägen nu?

En utveckling har skett i högstadiedistrikten och man har gått in för ”studios”. Studios är då att man jobbar i sin skola i mindre klass men jobbas för en integrering i den större klassen på sikt.

Men fortsättningsvis så behövs mer stöd och hjälp för elever och lärare.

Under min tid som ledamot i lagtinget så såg jag vissas tveksamhet till att införa specialpedagoger på Åland. Men det var ändå en majoritet som såg möjligheten att införa det här.

Har det arbetet nu helt upphört? Med minister Hambrudds tidigare arbetserfarenhet så trodde jag nu på en större förståelse för elever med särskilda behov. Men snart har ett år gått och det är fortfarande tyst. Jag hoppas man på Åland ser möjligheterna att införa den behörigheten på Åland.

En investering i våra barn är en investering i vår framtid. Att fler barn får den hjälp de behöver på vägen. Jag vet att våra lärare gör sitt bästa. Specialpedagogen hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska, neurologiska eller intellektuella funktionshinder. Specialpedagogen kan också vara ett pedagogiskt stöd åt lärare. Det är inte att man misstror dagens lärare genom att införa detta.

Vi behöver ge tillräckligt med mångprofessionellt stöd i skolan – skolkuratorer, specialpedagoger och skolpsykologer behövs alla. Vi behöver se att det finns tillräckligt med stöd.

Dessa frågor har jag under mina år i Ålands Lagting jobbat för, och jag kommer att fortsätt följa detta. Jag hoppas nu verkligen att det händer något och inte är bara prat än en gång.

Göte Winé

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare