Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel. Internationella forskare säger att vi nu är inne i ”det sjätte massutdöendet” och att klimatförändringen kommer att förvärra situationen.

Artförlusten pågår också i Finland enligt en färsk bedömning från naturresursinstitutet och

miljöcentralen. Även på Åland har antalet arter och biotoper som rödlistats ökat.

Ytterst är förlusten av biologisk mångfald ett hot mot de gratistjänster naturen erbjuder oss. Det handlar om tillgången till frisk luft, rent vatten samt bördig jord och pollinering för våra livsmedel. Därför måste vi alla genast vidta åtgärder – på alla plan.

Ålands utvecklings- och hållbarhetsagendas fjärde mål om ett ekosystem i balans senast 2030 är ambitiöst. I somras fastställdes färdplaner för att uppnå alla strategiska utvecklingsmål där det framgick att det krävs särskilda åtgärder för att vi ska nå målet. Vi menar att frågan måste

få ett större utrymme i den politiska debatten.

Ett av de effektivaste sätten att stärka den biologiska mångfalden är att skydda mer natur. Arbetet har länge varit eftersatt men fått ny glöd efter fredningen av Stornäset och det stora naturintresse som pandemin fört med sig. Hållbart initiativs avsikt är att fortsätta öka andelen skyddad natur – både till land och till havs. Samtidigt vill vi starta uppdateringen av naturvårdslagstiftningen för att öka art- och biotopskyddet.

För oss är det också självklart att de markområden som det offentliga äger ska användas för att gynna artrikedomen såsom vägrenar, lekplatser eller lärmiljöer. Att skapa gröna strukturer i den gemensamma planeringen

är helt avgörande för arternas spridningsvägar. Frågan lyfts nu i höst i Lemland, Hammarland och Mariehamn. Dessutom är det viktigt att alla bespisningar i högre grad köper in lokala, hållbara produkter som håller betesmarkerna och ängarna öppna.

Bevarandet av biologisk mångfalt kräver samtidigt ett lokalt engagemang. Allt fler låter sina gräsmattor växa fritt, spikar upp insektshotell, bygger våtmarker och snickrar ådtak. Dessutom ser vi en uppgång i köp av hållbara produkter utan palmolja, halvfabrikat eller skadliga kemikalier.

Men för att uppmuntra fler att göra gott för naturen behöver de ekonomiska incitamenten öka. I uppdateringen av de nya EU-programmen kommer

det därmed att vara helt avgörande att styra stöden till åtgärder som främjar en hållbar omställning.

Biologisk mångfald är inte längre en side business i politiken – det är en överlevnadsfråga. Det fantastiska är att vi genom att återskapa liv samtidigt kan tjäna pengar på det. Den ekonomiska omstarten måste helt enkelt gå hand i hand med den planetära återhämtningen.

Hållbart initiativ

Lagtingsgruppen

HI Mariehamn

HI Lemland

HI Hammarland

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare