Scouterna har aktivt följt medberedningen avFinlandsmodellenför hobby- och fritidsverksamhetsom planerasvara klari samband medvårensramförhandlingar.Speciellt nu närhobbyverksamhetengörs på distansärbetydelsenavfritidsaktiviteteribarnsoch ungasvardagavstörsta vikt.

Vi anser att varje barn och ungdomäveniframtidenförtjänarenegenhobby att se framemotochalla skaha möjlighet att kännasigsomen del av engrupp.

I den nuvarande modellenär organisatörerna av fritidsaktiviteternamånga,mendetsaknas någonsomsersaken ur ett barns ellerenungdoms perspektiv.Enligt oss skulle det varabraom manidiskussionen kring hobby i anknytning till skoldagen ävenföreslårhobbykoordinatorer.Deskulle ha enhelhetsbild över defritidsaktivitetersom erbjuds i områdetochvaraen direktkontakt tillområdets barn och unga.

Det är ytterst viktigt att barn och ungainkluderas i den här diskussionen.Vi behöver flera vuxnavars signal tillungdomarocholikaungdomsverksamheterhellre är”jo,det lyckas” än”nej,detär för besvärligt”.

Vi anser att det ärviktigtattansvaret för att koordinera fritidsaktiviteterna ligger hos kommunen.Fritidsverksamhetsom äravgiftsfrioch har en låg tröskelförutsätterocksåatt kommunenerbjudergratis användning avgemensamma utrymmenoch gerstöd förordnandet avaktiviteterna.

Hobbyerär etteffektivt ochfördelaktigt sättför samhälletatt förhindraatt ungamarginaliseras.Fritidsverksamhet som arrangeras genom frivilligarbete är ett förmånligt sätt för samhället att erbjuda fritidsverksamhet där tröskeln för att komma med är låg och avgifterna rimliga.

Finlands scouterär Finlands största ungdomsorganisation.De frivilliga inom scoutingen ger årligen över tre miljoner timmar av sin tid för att barn och unga ska få syssla med scouting. Detta motsvarar 1.800 heltidsanställda ungdomsledares arbetsinsats.

Vi arbetarvarje dagmedattförebyggamarginaliseringavbarn ochunga. Finlands svenska scouter är förbundet för de 61 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. I förbundet möjliggör 1.080 frivilliga över 22 år scouting på svenska åt 2.958 barn och unga.

VictorSpiby, scoutchef/förbundsordförande, Finlands svenska scouter

Daniela Karlsson, vice scoutchef, Finlands svenska scouter

Emilia Blomqvist, samhällskoordinator, Finlands svenska scouter

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare