I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Det är i dag många barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol. De flesta av dessa barn kommer att klara sig bra och de barn som tidigt får hjälp och stöd har större förutsättningar att må bra och växa upp till friska och starka vuxna.

Barnkonventionens andra artikel gör gällande att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Tyvärr är detta ingen självklarhet för barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket alkohol.

En fjärdedel av alla finska barn och ungdomar upplever ibland problem på grund av föräldrarnas alkoholanvändning. De vanligaste problemen är gräl, skam över föräldrarna och förlorat förtroende för föräldrarna.

En svensk studie från 2019 visar att 15 procent av alla barn i Sverige påverkas negativt av en förälders eller vårdnadshavares alkoholvanor. Barn som växer upp i en sådan miljö klarar sig sämre i skolan, lider i högre grad av psykiska och somatiska sjukdomar och utvecklar sämre relationer till andra människor. Studien visar även att samhällets stöd ofta brister – och att barnen i riskmiljön riskerar att själva senare i livet drabbas av beroenden.

Barnkonventionens tredje artikel gör gällande att barn ska beaktas i alla beslut som rör barn. Barns utsatthet är något som politikerna bör beakta vid fattande av beslut gällande vår alkohol- och tobakslagstiftning, till exempel när det handlar om tillgänglighetsfrågor.

Då vi erbjuder konsumenten utökade valmöjligheter och handeln ökade inkomster utsätter vi också en del föräldrar för prövningen att välja mellan att köpa alkoholen eller inte. Och i samma stund som en del föräldrar faller för frestelsen att köpa alkoholen utsätter vi en del barn för ännu en kväll av osäkerhet och otrygghet.

Hur ett barns välmående kan komma i andra hand, eller kanske till och med i tredje hand, efter vuxnas valmöjligheter och affärernas intäkter är svårt att förstå. Otrygghet hos barn relaterad till föräldrarnas alkoholkonsumtion är ju något vi i stället bör arbeta med för att förebygga, exempelvis genom minskad tillgänglighet i form av begränsade försäljningsställen, begränsade försäljningstider och minskad synlighet av alkoholhaltiga drycker i vår dagligvaruhandel.

Barnkonventionens sjätte artikel understryker att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling och berör inte bara den fysiska hälsan utan också den psykiska, sociala och andliga utvecklingen. Föräldrars alkoholkonsumtion kan påverka barnets hälsa såväl fysiskt som psykiskt varpå tidiga insatser, prevention och behandling av alkoholberoende i barnfamiljer bör finnas inom primärvården, barnskyddet samt hos andra viktiga aktörer som har möjligheten att arbeta förebyggande med denna typ av problematik.

På så vis kan vi minska andelen barn som far illa, inte bara inom denna generation utan även i nästa.

Eleonore Hedman

projektledare Folkhälsans ANDTS-projekt

Erica Öström

projektkoordinator Folkhälsans ANDTS-projekt

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Fler insändare