Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

ÅF:s lagtingsledamot Anders Eriksson har upprepade gånger lyft frågan i lagtinget om hur Finland kör över eller sätter självstyrelsen ur spel, bland annat i samband med införandet av undantagstillstånd. Vad Ålandstidningen väljer att rapportera om från lagtingsdebatten är Daniel Dahlén högst ansvarig för, det är inget ÅF kan påverka.

ÅF har oförtröttligt lyft frågan om hur Åland behöver utveckla självstyrelsen med ökat självbestämmande och att den enda framkomliga vägen på sikt är självständighet. Inför senaste val hade självstyrelsens utveckling åter en stor plats, där vi lyfte frågan i olika forum; förutom i valmaterial, även genom föreläsningar, debatter, informationstillfällen och podcaster.

Valet 2019 visade dock att ålänningarna inte anser att utveckling av självstyrelsen var en viktig fråga, även om flera undersökningar visat att cirka 10 procent av befolkningen stöder självständighet. Nu jobbar ÅF vidare med att påverka utvecklingen av självstyrelsen på andra sätt och på andra plan. Vi finns på den europeiska arenan där jag själv är styrelsemedlem i EFA (European Free Alliance). På agendan finns just att utreda hur olika regioner i Europa påverkats av pandemin.

ÅF:s engagemang i EFA bygger på att vi är övertygade om att Finlands allt vidlyftigare hantering av självstyrelsen genom 100 år bör lyftas internationell för att åstadkomma en förändring. ÅF arbetar även med frågan inom Nordiska rådet där Anders Eriksson är medlem.

Personligen har jag JK-anmält statsrådets beslut i april 2020 som omöjliggjorde att svenska läkare kunde komma och arbeta på Åland. Motiveringen är att beslutet inte står i proportion till nyttan samt att självstyrelselagen klart stipulerar att alla beslut som berör Åland och vår egen lagstiftning ska ske i samförstånd. Precis som i det aktuella fallet under pandemin med rörlighet över gränsen mellan Sverige och Finland i norr, men inte för Åland, gjordes då undantag för sjukvårdspersonal från Sverige att resa över gränsen i norra Finland.

ÅF har genom åren varit en flitig arrangör av debatter och andra evenemang för att lyfta självstyrelsen och andra aktuella, viktiga samhällsfrågor. Orsaken till att vi inte är lika aktiva beror inte på resignation utan på att bristande resurser. Med ett mandat i lagtinget får vi vända på varenda skärv för att få partiets grundverksamhet att fungera.

Vi håller med Ålandstidningen att vi inte kan ta självstyrelsen för given. Med politisk enighet kan Åland förändra framtiden. Välkomna att samarbete med oss om vår hjärtefråga. Det engagemang och intresse vi får från åländska ungdomar är otroligt värdefullt och vi vill rikta ett stort tack till er. Det är för nästa generations modiga ålänningar vi kämpar vidare och vi är övertygade om att de inte kommer att acceptera ett totalt ointresse från Finland.

Peggy Eriksson

Vice ordförande Ålands framtid

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

I ledaren ”Gå tillbaka till 'GÅ'” hävdar Daniel Dahlén att en nystart nu behövs för strävanden mot ett utvecklat självstyre för Åland. Han understryker i synnerhet behovet av återinförande av den så kallade residualprincipen.

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Fler insändare