Kommentarer

Har Runa Lisa Jansson

Har Runa Lisa Jansson genomgått en reinkarnation? Inläggen det senaste halvåret och varit oerhört klarsynta och verkligen naglat problematiken inom diverse områden. Keep on the good work och detta är ingen ironi.

Förutom tillsynes ett Ditt

Förutom tillsynes ett Ditt hugskott angående Runa Lisa Jansson eventuella reinkarnation – instämmer tillfullo. Oavsett allt hon skriver faller en på läppen – eller inte – Runa Lisa Janssons, enligt Gräsrots förmenande, generellt både väl initierad och utomordentligt tydliga kritik gentemot egocentrisk grötmyndighet ”producerad” av folkvalda makthavare ... denna hennes egenskap, den har varit kännspak långt längre än ett halvår, den! I första rummet därvidlag framstår sedan länge hennes belysning av; Nina Fellmans allehanda ”kommunmodifieringar”, Mika Nordbergs ”Kortrutt” och Wille Valves ”äldreomsorg”. Insändarskribenten Doris Jansson däremot, såvitt känt är hon inte en folkvald makthavare. Ingen torde heller ha fog för att utnämna just henne till en grötmyndig framförare av sina religiösa övertygelser! Och just därför, Findus, borde Du nog allt, utan uppmaning därom, själv ha vett att skämmas för Din roll som ”rolighetsminister” under insändarrubriken: ”Fortsätt med undervisning om Guds nåd och kärlek” (5 juni 2019 kl. 22:06).

Citat: "Gällande Doris var

Citat: "Gällande Doris var inlägget skrivet med ironi". ... Ja, det behöver Du då sannerligen inte upplysa om! Däremot verkar Du inte vara riktigt helt på det klara med på vems bekostnad man med hedern i behåll kan marknadsföra sin roll som just ”rolighetsminister”.

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Det heter att politiska reformer tar tid, så att allmänhet och aktiva politiker hinner vänja sig vid det nya sättet att tänka.

Diskussionerna angående Jysk och dess näringstillstånd måste även beakta övriga köpmäns vilja till smygförfinskning.

Senast jag skulle lämna in mina lottorader fick jag svaret ”Ditt Veikkauskort är föråldrat”, vilket kortet inte var. Orsaken var att jag bor fyra sommarmånader ute på Houtskär men är skriven i Mariehamn.

Med anledning av kansliminister Nina Fellmans (S) insändare den 8 juli vill jag understryka att jag fortfarande anser att landskapsregeringen, det vill säga Fellman, misskött sig i Jysk-fallet.

Fler insändare