Det ökade antalet havsörnar har blivit ett problem för ejdern, vilket innebär att det blivit viktigare än någonsin att intensifiera viltvården.

Kommentarer

Tack Fredrik Rosenqvist ...

Tack Fredrik Rosenqvist ... för i Gräsrots ögon, en av de i stort sett bästa och mest initierade ledare Du har skrivit! Men sin vana trogen, kanske, vill Gräsrot spetsa till den lite. Havsörnen – inte att förväxla med Kungsörnen – dess största fiende av idag, det torde vara ett fåtal örnfanatiker allt sedan just havsörnsstammen var hotad av förintelse pga miljögifter. Sedan dess är tillsynes något besynnerliga naturvänner i full färd med sitt skapanden av en motsvarighet till Indiens heliga kor och tempelråttor. Denna helighetens biprodukt medför dessvärre en uppenbar risk för att avlivade just havsörnar småningom kommer att hittas lite här och där. Kungsörnen däremot, den är inte bara en betydligt skickligare jägare än Havsörnen. Dessutom torde kungsörnsstammen, antalsmässigt, befinna sig på en naturenligt rimlig nivå – och just därför vara allmänt uppskattad.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

För att utveckla betydelsen samt att behålla tilliten till olika ekomärkningar krävs det en översyn av gällande direktiv, något som EU under tre år har arbetat med. Nu är utmaningen hur de nordiska länderna väljer att agera på de nya villkoren.

Fler ledare